EUFB_Gencat

Condicionament físic (Fitness & Wellness)

Títol oficial atorgat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Objectius
La finalitat d’aquest CFGS és capacitar l’alumne per a elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Sortides professionals

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat tant en l’àmbit públic, ja sigui Administració General de l’Estat o a les administracions autonòmiques o locals, com en entitats de caràcter privat, en gimnasos, empreses de serveis esportius, patronats esportius o entitats esportives municipals, clubs o associacions esportives, clubs o associacions de caràcter social, empreses turístiques (hotels, càmpings i balnearis, entre d’altres), grans empreses amb serveis esportius per als seus treballadors, centres geriàtrics o de caràcter social, federacions esportives o organismes públics d’esports (diputacions i direccions generals d’esport, entre altres):

Els sectors productius d’inserció professional són el sector del condicionament físic, tant en el seu vessant de fitness, com la de wellness i el de l’esport. Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:

  • Entrenador /-a de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
  • Entrenador /-a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius.
  • Entrenador /-a personal.
  • Instructor /-a de grups de hidrocinesia i cura corporal.
  • Promotor /-a d’activitats de condicionament físic.
  • Animador /-a d’activitats de condicionament físic.
  • Coordinador /-a d’activitats de condicionament físic i de hidrocinesia.
  • Monitor /-a d’aeròbic, de step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats afins.

 

piscinaPràctiques esportives

L’EUFB té signats convenis de col·laboració amb diverses institucions on es desenvolupen les activitat esportives:

Campus Esportiu de la Universitat de Barcelona

Club Esportiu Mediterrani

 

Pla d’Estudis

Hores lectives        1650
Hores pràctiques   350

 

Habilitats socials
Valoració de la condició física i intervenció en
accidents
Fitness en sala d’entrenament polivalent
Activitats bàsiques de condicionament físic amb suport musical
Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical
Condicionament físic a l’aigua
Tècniques de hidrocinèsia
Control postural, benestar i manteniment funcional
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de condicionament físic