Escola de Idiomes

Diploma d’especialització de l’Escola Universitària Formatic Barcelona

La internacionalització de les relacions humanes i de l’activitat empresarial obliga les persones a adquirir uns coneixements d’idiomes que els permeti desenvolupar les seves funcions i millorar el seu perfil professional.
Aquesta necessitat de saber idiomes no sols es fa patent en el sector turístic sinó que s’estén a qualsevol sector empresarial.
L’Escola dóna molta importància a aquesta àrea d’aprenentatge i disposa del professorat adequat i una metodologia idònia per aprendre idiomes.

Característiques dels cursos
Enfocament comunicatiu: ús de la llengua en situacions reals i habituals, caràcter pràctic i participatiu.
Activitats comunicatives i interactives, centrades en les necessitats de l’alumne.
S’hi treballen les quatre habilitats lingüístiques bàsiques: l’expressió i la comprensió orals, l’expressió escrita i la comprensió lectora.
Correspondència amb l’escala de nivells que estableix el Marc europeu comú de referència per a les llengües del Comitè d’Educació del Consell d’Europa.
Els cursos segueixen una progressió per nivells identificats clarament.

Anglès
Francès
Alemany
Italià
Rus
Xinès
Japonès