Projecte Educatiu

El projecte educatiu de l’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA s’estructura, fonamentalment, en tres grans àrees de coneixement com són el turisme, la comunicació i l’empresa. En relació a aquestes àrees, l’EUFB ofereix Graus universitàries, Cicles Formatius de Grau Superior, Màsters i Diplomes d’especialització.
El nostre interès pels estudiants va més enllà de la qualitat de la docència i la investigació i arriba fins a la inserció de l’alumne/a en el món laboral. El projecte educatiu de l’Escola vol proporcionar una adequada formació científica en els aspectes teòrics i pràctics, per això té en compte els següents objectius fonamentals.

Amb independència dels objectius específics de cada matèria es potenciarà en cada estudiant:

  • El desenvolupament de les seves capacitats crítiques i reflexives
  • La seva capacitat de treball en equip
  • Les seves habilitats i capacitats a l’hora de prendre decisions
  • La seva capacitat d’anàlisi i síntesi en situacions de treball
  • Motivar la recerca amb l’objectiu de facilitar l’assimilació dels coneixements teòrics i l’adquisició d’habilitats i competències
  • Potenciar el creixement personal, les habilitats socials, la reflexió i iniciatives pel medi ambient i el desenvolupament sostenible

Compromesos amb la qualitat
CERTIFICACIONS