Projecte Educatiu

El projecte educatiu de l’Escola Universitària FORMATIC BARCELONA s’estructura fonamentalment en tres grans àrees de coneixement que són el turisme, la comunicació i l’empresa.
En relació a aquestes àrees, l’Escola Universitària FORMATIC
BARCELONA ofereix titulacions universitàries, cicles formatius de grau superior, màsters i diplomes d’especialització.
El nostre interès pels estudiants va més enllà de la qualitat de la docència i la investigació i arriba fins a la inserció de l’alumne en el món laboral.El projecte educatiu de l’Escola té en compte aquests objectius fonamentals: Proporcionar una adequada formació científica en els aspectes teòrics i pràctics.

Amb independència dels objetius específics de cada matèria es potenciarà en cada estudiant:

  • El desenvolupament de les seves capacitats crítiques i reflexives
  • La seva capacitat de treball en equip
  • Les seves habilitats i capacitats a l’hora de prendre decisions
  • La seva capacitat d’anàlisi i síntesi en situacions de treball
  • Motivar la investigació amb l’objectiu de facilitar la interiorització dels coneixements teòrics i l’adquisició d’habilitats i competències
  • Potenciar el creixement personal, les habilitats socials, la reflexió i iniciatives pel medi ambient i el desenvolupament sostenible

Compromesos amb la qualitat
CERTIFICACIONS