Comissió de Qualitat

CERTIFICACIONSL’EUFB compta amb una Comissió de Qualitat dirigida pel responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del Centre. La Comissió de Qualitat de l’EUFB s’encarrega d’impulsar i desenvolupar la política de qualitat a les àrees de docència, investigació i gestió, sotmetent a avaluació de manera sistemàtica i continuada a la institució.
Funcions de la Comissió de Qualitat de l’EUFB:

Gestionar els processos d’avaluació interna així com l’assessorament en temes de qualitat.
El-laborar els expedients i/o informes dels títols a verificar, els seguiments dels títols ja implantats i l’avaluació per a la renovació de l’acreditació dels estudis implantats a l’EUFB.
Organitzar i coordinar accions que condueixin a l’elaboració de plans de millora de la qualitat de les funcions i serveis de l’EUFB.
El.laborar sistemes d’indicadors que facilitin el seguiment i el control de les polítiques de millora de la qualitat de l’EUFB.

A més, el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010 estableix que tots els títols han de tenir un Sistema de Garantia de la Qualitat que permeti una gestió eficient i la millora dels títols oficials que permeti el procés d’acreditació.

Així doncs les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els títols universitaris han de sotmetre’s a un procés d’avaluació per a la verificació, seguiment i acreditació. Per aquest motiu el nostre Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’EUFB s’ha dotat de mecanismes de seguiment correcte i útil dels títols que s’imparteixen a l’EUFB que generen informació quantitativa i qualitativa que permeti prendre
decisions per a la millora dels títols i de la gestió.

L’EUFB té una Política de Qualitat aprovada per la Direcció del Centre l’any 2008

FORMATIC BARNA S.A. és una Escola Universitària, fundada a l’any 1974, que està adscrita a la Universitat de Girona. Des de la data de la seva creació fins ara, l’EUFB ha procurat treballar amb i per la qualitat. Aquesta màxima s’ha aplicat tant internament com externament. L’EUFB té una Política de Qualitat aprovada per la Direcció del Centre l’any 2008. Aquesta política de qualitat és coherent amb l’estratègia de negoci de l’organització.
El disseny i implementació de la seva política de qualitat estan influenciats pel context i els canvis que es produeixen en el mateix. L’EUFB es manté ferma en la seva voluntat de continuar oferint els millors serveis als seus clients i això és possible donada la seva adaptació constat per atendre els requeriments dels actors i factors interns i externs. Aquesta adaptació al context i la millora continua com a eixos estratègics clau permeten que l’EUFB faci de manera satisfactòria aquest exercici d’evolució constant i de lectura dels nous requeriments i exigències de la societat.
Aquesta política de qualitat és coneguda i entesa pels treballadors a partir de la formació rebuda sobre la mateixa a l’inici de cada curs. Per altra banda, la política de qualitat està disponible permanentment en la pàgina web de l’EUFB a l’abast de tota la comunitat educativa i dels nostres grups d’interès o stakeholders (http://www.formaticbarcelona.com/formatic/).
La nostra raó de ser són els nostres alumnes que utilitzen els nostres serveis per:
a) Graduar-se en els Estudis Universitaris de Turisme
b) Completar las seva formació en les àrees de coneixement del turisme, la comunicació i l’empresa.
A més dels estudiants, l’EUFB dóna servei a altres grups d’interès o stakeholders que conformen el sistema de l’empresa. Aquests grups d’interès tenen diferents objectius i interessos, és per això que des de l’EUFB es procura donar la millor qualitat de servei a tots ells. En aquesta consideració es troben els treballadors de l’EUFB, els proveïdors, partners universitaris, institucions públiques reguladores, institucions públiques col·laboradores, empreses privades, antics alumnes, famílies dels estudiants, ocupadors, la comunitat local i societat en general.
FORMATIC BARNA S.A. basa la seva activitat en els següents principis i valors: Data 1 de setembre de 2016 Revisió i edició 4
Codi de referència PQ
1. Acompliment dels requeriments legals aplicables en l’àmbit de la docència en els diferents nivells educatius:
L’EUFB té com a màxima el compliment estricte de llei i del marc jurídic aplicable als diferents estudis adaptant-se als requeriments concrets per a cada titulació.
2. Excel·lència tècnica:
a. Els professionals i col·laboradors han de tenir uns coneixements tècnics i competències que els permetin fer la seva feina amb correcció i seguretat en un procés de millora continua. A l’EUFB s’afavoreix en el desenvolupament professional del professorat i del PAS mitjançant formació personal i planificada.
b. S’estableixen totes les mesures de control i d’escalat per poder actuar i resoldre qualsevol qüestió sobre el funcionament del SIGQ (processos, procediments, polítiques, incidències, entre altres) per atendre-la en la major brevetat possible i difondre la resposta a la resta de col·laboradors per assegurar que tot l’equip aprèn de l’activitat quotidiana.
c. S’estableixen recursos per assegurar que els professionals i l’organització reben informació de les novetats legislatives, procedimentals i estructurals.
3. Orientació al client:
Totes les activitats desenvolupades estan dirigides a satisfer les necessitats i expectatives dels nostres stakeholders. Per això, es considera bàsic el compliment dels següents principis.
I. Qualitat del servei:
– Compliment dels requisits expressats pels clients.
– Aportació de recursos necessaris.
– Anàlisi dels requisits del client.
– Recerca continuada per a la millora de la gestió i del sistema.
– Control i optimització dels resultats i rendiments a través de la millora contínua.
– Satisfacció dels clients i altres grups d’interès.
4. Treball en equip:
a. L’ambient de treball es basa en un treball en equip que facilita tant el coneixement de la feina entre tots com la motivació personal i general. Data 1 de setembre de 2016 Revisió i edició 4
Codi de referència PQ
b. Les instal·lacions disposen d’infraestructures que eviten influències de calor, sorolls, vibracions, brutícia, contaminació o altres factors per tal d’aconseguir l’adequada combinació d’aspectes físics que permeten aconseguir un ambient de treball positiu.
5. Sistematitzar i organitzar la feina:
a. FORMATIC BARNA S.A. es dota d’un sistema de gestió de la qualitat que comprèn tota l’activitat de l’empresa a partir de la descomposició de totes les tasques en processos i procediments que es revisen amb la periodicitat adequada per tal d’adaptar el SIGQ a les necessitats estratègiques de l’organització.
b. Aquest SIGQ es basa en el sistema ISO 9001 i és política de l’empresa mantenir anualment la certificació externa de la qualitat del servei ofert.
6. Aprofundir en els Sistemes d’Informació i en la tecnologia Internet/Intranet:
a. Tenir sistemes d’informació d’última generació i que estiguin enllaçats a nivell intern i extern, facilitant la feina quotidiana a partir de la reducció dels temps per a la prestació dels serveis. Al mateix temps, la xarxa dels sistemes d’informació i comunicació es desenvolupa per tal de potenciar el treball en equip.
b. Utilitzar a fons les opcions de relació i comunicació d’Internet i/o Intranet amb els nostres alumnes.
Per assolir els objectius, pretenem complir tots els requisits aplicables de la NORMA ISO-9001:2008 i establir objectius assequibles i mesurables, a més del compromís explícit amb la millora contínua del Sistema de Gestió.
La Direcció de FORMATIC BARNA, S.A. és la màxima responsable de la qualitat dels serveis oferts i defineix la política i objectius de la mateixa i ha constituït una Comissió de Qualitat (CQ) amb responsabilitat i autoritat per a la implantació i manteniment dels processos, informar a la Direcció de les oportunitats de millora i els avenços del Sistema de Gestió i que la consciència d’orientació al client i millora contínua sigui un concepte assumit en tots els nivells de l’Organització.
Benvolguts/des alumnes,

 

Com ja sabeu, l’Escola és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) per a impartir el grau en Turisme des de l’any 2010. Segons el Reial Decret 1393/20017, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, totes les titulacions universitàries han de ser sotmeses a un procés d’acreditació que avalua la seva qualitat i decideix sobre la seva continuïtat. En  el cas dels estudis de grau i doctorat aquesta acreditació s’ha de dur a terme cada 6 anys. Per tot això l’Escola Universitària Formatic Barcelona es troba immersa dins d’aquest procés d’acreditació del Grau en Turisme seguint les indicacions de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

 

El procés d’acreditació contempla una primera fase d’avaluació interna. A aquests efectes es constitueix un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) que elabora un autoinfome a partir de diverses dades i indicadors. Aquest comitè està format per representants de la institució educativa (direcció, docents, estudiants, organitzacions externes, etc.). L’autoinfome s’envia a l’AQU Catalunya per a la seva valoració. Després d’estudiar la documentació i d’una visita al centre, el comitè extern de l’AQU emet el seu informe a la Comissió d’Acreditació de l’AQU que generarà un informe positiu o negatiu.

 

Us adjuntem informació relativa a aquest procés d’acreditació.

 

Cordialment,

 

La Direcció

President

José Luis Meneses (Director)

Responsable de Qualitat

Josep Boyra Amposta (Cap d’Estudis/Responsable de Recerca i Relacions Institucionals, Auditor Intern)

Coordinadors Acadèmics

Josep Boyra Amposta (Cap de Departament Ciències Socials i Turisme)
Albert-Pol Miró (Cap de Departament Ciències Empresarials i Jurídiques)
Anna Alvado (Cap de Departament Ciències de la Comunicació i Màrqueting)

 

Professors

Oriol Alonso (Professor i auditor intern ISO)
Joan Sorribes (Professor i auditor intern ISO)
Josep Martínez (Professor i auditor intern ISO)

 

PAS

Jordi Garcia (Secretari del CAI, Cap de Gestió Acadèmica)
Noemi Martínez (Servei de Pràctiques i Borsa de Treball)
Josep Bru ( Assessoria Jurídica)

 

Estudiants

 

David Montañés Iranzo (3r de Turisme DNI 48105768A)
Raquel Monforte Rodríguez (1r de Turisme DNI 47977035R)
Paulina Beltrán Garcia (1r de Turisme DNI 41554057A)

 

Representants organitzacions externes

Marta Flores (Responsable de Màrqueting Internacional i Turisme del Corte Inglés de Catalunya)
David Carretero (Director de Ventes, Fira de Barcelona)

Graduats

Axel Hermida (Graduat en Turisme 2014)
Aniol Colillas (Graduat en Turisme 2015)
Aslanbek Kusaev (Graduat en Turisme 2014)

 

Representats de la UdG

Joaquim Majó (Delegat del Rector de la UdG per les Escoles Adscrites)
Pilar Del Acebo (Gabinet de Planificació i Avaluació UdG)

Missió
La Missió de l’Escola Universitària Formatic Barcelona és crear les condicions docents, d’investigació i de transferència del coneixement en el context de l’Espai Europeu d’Educació Superior i en altres estudis que impartim mitjançant un model de gestió que aporti valor a la comunitat universitària i al conjunt de la societat, facilitant als nostres alumnes el camí per arribar a ser excel·lents professionals en el seu camp d’actuació dins la societat.

Visió
L’Escola Universitària Formatic Barcelona busca convertir-se en un model de referència dins de la cultura de l’excel·lència, desenvolupant processos de millora en tots els àmbits de l’organització que aportin més valor afegit a la comunitat educativa. L’Escola Universitària Formatic Barcelona vol ser la institució de referència a la ciutat de Barcelona, líder en la formació, reconeguda per la seva responsabilitat social, compromís amb el servei, l’ús eficient dels recursos i competitivitat, sostinguda en programes acadèmics acreditats que proporcionin el desenvolupament personal i professional dels seus estudiants.