Big data i organització d’esdeveniments esportius

La relació entre el big data i l‘organització d’esdeveniments esportius és més estreta del que creïs. Entre altres coses, permet als organitzadors recopilar, analitzar i utilitzar informació valuosa sobre els atletes, els espectadors i l’esdeveniment en si. Aquesta informació pot ajudar a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. T’agradaria saber més sobre aquest tema?

Big data i organització d’esdeveniments esportius
Big data és un terme utilitzat per a descriure grans conjunts de dades que són massa voluminosos o complexos per a ser processats ​​i analitzats mitjançant mètodes tradicionals. Provenen d’una varietat de fonts, com a sensors, dispositius mòbils, xarxes socials, transaccions comercials, i moltes més. Són difícils de processar mitjançant tecnologies i eines tradicionals. No obstant això, mitjançant l’ús d’eines d’anàlisis i tecnologies avançades, és possible extreure informació valuosa i patrons d’aquests grans conjunts de dades.

Doncs bé, l’impacte del big data en l’esport és cada vegada més fort, ja que l’ús de grans quantitats de dades permet als organitzadors prendre decisions més informades i millorar l’experiència de l’espectador.

En primer lloc, el big data s’utilitza per a recopilar informació sobre els atletes i l’esdeveniment en si. Per exemple, es poden recopilar dades sobre els temps de carrera, les tàctiques dels equips, els patrons de comportament del públic i les condicions climàtiques. Aquesta informació es pot utilitzar per a millorar la planificació de l’esdeveniment i assegurar que es compleixin les necessitats dels atletes i el públic.

A més, el big data s’utilitza per a analitzar les dades recopilades. Per exemple, es poden analitzar els patrons de comportament del públic per a determinar quin tipus d’entreteniment i serveis són més populars. Això permet als organitzadors millorar l’experiència de l’espectador.

Igualment, el big data s’utilitza per a millorar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. Per exemple, es poden utilitzar dades per a optimitzar l’assignació de recursos, com el personal i els equips, o per a millorar la seguretat de l’esdeveniment. Dels avantatges relacionats amb aquest punt et parlarem en el següent apartat.

Avantatges d’aplicar el big data en l’esport

Existeixen diversos avantatges d’emprar el big data en l’àmbit de l’organització d’esdeveniments esportius, algunes d’elles són les següents.

Millora de la planificació mitjançant l’anàlisi de tendències: L’ús del big data permet recopilar informació valuosa sobre els atletes, l’esdeveniment i els espectadors. Entre altres coses, l’anàlisi de dades fa possible la identificació de les tendències. Això refereix a termes d’assistència, comportament del públic i preferències. Amb tot això, els organitzadors poden arribar a predir l’assistència esperada i a planificar en conseqüència.

Millora de l’experiència de l’espectador: L’anàlisi de dades permet als organitzadors entendre millor les preferències i comportaments del públic, la qual cosa ajuda a millorar l’experiència de l’espectador.

Millora de la seguretat mitjançant el monitoratge en temps real: L’anàlisi de dades possibilita als organitzadors identificar patrons i tendències que poden ser utilitzats per a millorar la seguretat en l’esdeveniment. Així, els organitzadors compten amb una eina per a recol·lectar i processar dades en temps real, la qual cosa els permet ajustar la planificació en funció dels canvis en l’esdeveniment. L’impacte sobre el manteniment de la seguretat és evident.

Millora de l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment: L’ús del big data obre la porta a la correcta optimització en l’assignació de recursos i millorar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment. Es pot determinar el personal i els equips necessaris, en funció de les exigències esperades en cada esdeveniment.

Millora de la presa de decisions estratègiques: L’anàlisi de dades permet als organitzadors obtenir conclusions i prediccions precises, la qual cosa ajuda a prendre decisions més informades i estratègiques.

Millora en la monetització i en la captació de patrocinadors: L’anàlisi de dades possibilita als organitzadors entendre millor a la seva audiència i l’impacte del seu esdeveniment, la qual cosa els permet millorar la seva capacitat per a atreure patrocinadors i augmentar els ingressos.

Formació en organització d’esdeveniments 

La formació en organització d’esdeveniments és fonamental des d’un punt de vista general, però també des de la perspectiva particular de l’aplicació del big data. Sense una formació adequada, és difícil entendre com recopilar, analitzar i utilitzar les dades de manera eficaç.

La formació en l’ús del big data és important per diverses raons:

-Coneixement tècnic. La formació és essencial per a aprendre les habilitats tècniques necessàries per a recopilar, emmagatzemar, netejar, analitzar i visualitzar dades. També és necessari aprendre sobre les eines i tecnologies específiques que s’utilitzen en l’anàlisi de dades.

Coneixement de negoci. És important entendre com les dades es relacionen amb els objectius de negoci i com es poden utilitzar per a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador, i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment.

-Comunicació i presentació. És important saber comunicar de manera efectiva els resultats de l’anàlisi de dades a diferents audiències, des dels organitzadors de l’esdeveniment fins als patrocinadors i els espectadors.

-Analítica avançada. La formació en tècniques avançades com l’aprenentatge automàtic, la mineria de dades i l’anàlisi predictiva ajudarà els organitzadors a obtenir conclusions i prediccions més precises i valuoses.

Així, la formació és essencial per a poder utilitzar el big data en l’àmbit dels esdeveniments esportius de manera efectiva. Sense una formació adequada, és difícil entendre com recopilar, analitzar i utilitzar les dades de manera eficaç i obtenir conclusions valuoses per a millorar la planificació i execució de l’esdeveniment, augmentar la seguretat i l’experiència de l’espectador, i augmentar l’eficiència en la gestió de l’esdeveniment.

En conclusió, ja has pogut veure fins a quin punt arriba la relació entre el big data i l’organització d’esdeveniments esportius. Són moltes els avantatges que poden derivar-se d’una correcta utilització dels avanços científics. Tot depèn de la seva aplicació d’acord amb l’après en una formació adequada.

Vols més informació de les nostres formacions de gestió d’esdeveniments? Clica aquí

Gestió eficient: el repte dels allotjaments turístics

Sabies que un dels punts clau respecte als allotjaments turístics és la seva correcta gestió? És a dir, més enllà de la localització, la publicitat i les valoracions, la seva gestió és fonamental. De fet, molt sovint és el punt que diferencia els negocis reeixits dels quals fracassen. T’agradaria tenir més informació sobre aquest tema per a arribar a comprendre tota la seva rellevància? Llavors no has de fer més que continuar llegint aquest article!

Gestió eficient
La gestió eficient d’allotjaments turístics és important per diverses raons:

Optimització d’ingressos: Una gestió eficient permet maximitzar els ingressos en assegurar que els allotjaments estiguin sempre ocupats i s’estableixin tarifes adequades.

Millora de l’experiència del client: Una gestió òptima possibilita assegurar que els allotjaments estiguin nets, segurs i ben mantinguts, la qual cosa millora l’experiència del client.

Millora de la reputació: Una millora de la gestió fa possible assegurar que els clients estiguin satisfets amb els seus allotjaments, la qual cosa contribueix a millorar la reputació de l’establiment i a atreure nous clients.

Reducció de costos: Una gestió correctament optimitzada obre la porta a reduir els costos en assegurar que s’utilitzin els recursos de manera adequada i es minimitzin els desaprofitaments.

Millora en la presa de decisions: La recol·lecció i anàlisi de dades sobre els clients, els allotjaments i el rendiment del negoci permet als gestors prendre decisions informades i estratègiques per a millorar la gestió.

Monitoratge i seguiment: Una progressiva millora en l’optimització possibilita monitorar i seguir els indicadors clau de rendiment per a detectar problemes a temps i prendre mesures correctives.

I aquests són, tan sols, alguns pocs exemples de l’enorme potencial que es deriva d’invertir en aquest punt. Segur que amb aquesta informació ja et fas una idea de fins a on pot arribar la importància del tema que t’estem exposant aquí.

Claus per a optimitzar la gestió d’allotjaments turístics

Algunes de les claus per a efectuar una gestió turística òptima són les següents.

Establir objectius clars i mesurables:
És important establir objectius clars i mesurables per al seu negoci, com augmentar l’ocupació o millorar la reputació, per a poder mesurar el rendiment i prendre decisions informades.

Conèixer al seu públic objectiu:
És clau conèixer al seu públic objectiu per a poder adaptar-se a les seves necessitats i preferències, i així millorar l’experiència del client i augmentar la lleialtat dels clients.

Fomentar la col·laboració i la comunicació:
És fonamental fomentar una col·laboració i comunicació efectiva entre els membres de l’equip per a assegurar que tots estiguin alineats amb els objectius del negoci i treballin junts per a aconseguir-los.

Optimitzar l’assignació de recursos:
És rellevant optimitzar l’assignació de recursos, com el personal i els equips, per a assegurar que s’utilitzin de manera adequada i es minimitzin els desaprofitaments.

Utilitzar eines i tecnologies adequades:
És primordial utilitzar eines i tecnologies adequades per a recopilar, emmagatzemar, analitzar i visualitzar dades per a poder prendre decisions informades i millorar l’eficiència en la gestió del negoci.

Monitorar i avaluar el rendiment:
És principal monitorar i avaluar el rendiment regularment per a detectar problemes a temps i prendre mesures correctives.

Mantenir-se actualitzat:
És fonamental mantenir-se actualitzat amb les últimes tendències i regulacions en la indústria per a poder adaptar-se i millorar l’eficiència en la gestió del negoci.

Proporcionar un servei excepcional al client

És important proporcionar un servei excepcional al client per a fomentar la satisfacció i la lleialtat del client. Aquest punt és particularment important a causa dels següents motius:

Fomenta la satisfacció del client: Proporcionar un servei excepcional al client col·labora en el foment de la satisfacció del client amb la seva estada, la qual cosa augmenta les possibilitats que tornin i recomanin l’establiment a uns altres.

Millora la reputació. Un servei a l’hoste en el qual s’hagi invertit suficient fa possible millorar la reputació de l’establiment i a atreure nous clients.

Augmenta la lleialtat del client. El servei al client cuidat contribueix a augmentar la lleialtat del client cap a l’establiment, la qual cosa augmenta les possibilitats que tornin a reservar en el futur.

Millora la rendibilitat. L’exclusivitat en el servei al client ajuda a millorar la rendibilitat del negoci en augmentar la satisfacció del client, la reputació i la lleialtat del client.

Diferenciació. Cuidar degudament el suport al client contribueix a diferenciar l’establiment de la competència, la qual cosa augmenta la competitivitat i els ingressos.

Millora la gestió. No perdre de vista aquest punt possibilita identificar les necessitats i preferències dels clients, la qual cosa permet millorar la gestió del negoci.

Formació per a gestionar allotjaments turístics

La formació en allotjaments turístics és essencial per a poder gestionar eficientment un negoci d’aquest tipus, ja que permet als gestors adquirir les habilitats i coneixements necessaris per a manejar de manera eficaç els aspectes tècnics, operatius i administratius del negoci. Algunes de les raons per les quals la formació és important són les següents:

Coneixement tècnic. La formació és clau per a aprendre sobre les característiques i requeriments dels diferents tipus d’allotjaments turístics, així com sobre les normatives i regulacions aplicables.

Coneixement de màrqueting i vendes. Educar-se és fonamental per a aprendre sobre com atreure i retenir clients, així com per a desenvolupar estratègies eficaces de màrqueting i vendes.

Coneixement de gestió. Aprendre degudament és primordial per a aprendre sobre els aspectes clau de la gestió d’un negoci, com la planificació, les finances, la comptabilitat i el control d’inventaris.

Coneixement de servei al client. Conèixer aquest sector és condició per a aprendre sobre com brindar un servei excepcional al client i com manejar situacions difícils.

Coneixement de tecnologies. La formació és essencial per a aprendre sobre les eines i tecnologia aplicables a aquest sector.

En definitiva, ja has pogut comprovar fins a quin punt, en el context dels allotjaments turístics, la gestió òptima és fonamental. Sense ella, el més probable és que el negoci acabi fracassant, independentment de la resta de factors que el conformin. Per això mateix, la formació en aquest sector es fa cada vegada més diferencial. Nosaltres, evidentment, et recomanem que continuïs informant-te sobre aquest tema. Si ho fas, adquiriràs una perspectiva superior a la dels altres.

Les habilitats clau per a triomfar en l’organització d’esdeveniments

En aquest article, comentarem les principals característiques de l’organitzador d’esdeveniments i les seves habilitats tant personals com professionals. Els event managers són els encarregats de gestionar tot el procés d’organització de diferents tipus d’actes i esdeveniments: conferències, exposicions comercials, presentacions i tot tipus de celebracions.

A grans trets, solen ser persones sociables, tranquil·les i amb grans dots organitzatius. No obstant això, el seu treball és més complex i desafiador del que sembla, però també molt satisfactori. Si estàs pensant a estudiar organització d’esdeveniments, aquest post t’interessa!

Quines són les habilitats que ha de tenir un organitzador d’esdeveniments?

Qualsevol tipus d’esdeveniment implica una negociació, planificació, coordinació i seguiment. Per a complir totes aquestes fases, els event managers han de comptar amb habilitats molt específiques. A continuació, et parlem de les més rellevants.Capacitat organitzativa i lideratge

Sens dubte, entre les principals característiques d’un planificador d’esdeveniments es troba l’habilitat per a la gestió de projectes i l’organització. L’ event manager ha de tenir una visió de conjunt, ja que ha de supervisar de principi a la fi tot l’esdeveniment. A més, administra tots els recursos financers i també els humans. Per tant, ha de saber coordinar de manera transversal a tots els membres de l’equip amb empatia i dots de lideratge.En línies generals, les fases d’organització en les quals ha de participar el planificador d’esdeveniments en la seva carrera professional són:

El disseny del projecte: Parlar amb els clients, recopilar informació i donar forma a l’esdeveniment. En aquesta fase també es definiran els objectius, col·laboradors, proveïdors i el pressupost.

Planificació de l’esdeveniment: És la fase de materialització del disseny. Inclou gestionar el treball amb els proveïdors i repartir tasques: elecció del lloc per a celebrar l’acte, sol·licitud de permisos i llicències, elaboració del programa, etc.

Fase de producció: És el moment en el qual posem en marxa el pla establert. Per a això, serà necessari supervisar el desenvolupament de l’esdeveniment, coordinar el muntatge i els equips de treball, així com solucionar els imprevistos.

Hi ha alguns perfils d’organitzadors que coordinen fins i tot més d’un esdeveniment alhora. Uns altres, no obstant això, s’especialitzen en determinades fases del projecte o en determinats tipus d’esdeveniments com, per exemple, conferències empresarials.Habilitats comunicatives

Ha de mostrar facilitat de paraula, tant a nivell verbal com escrita. Es tracta de desenvolupar la capacitat d’expressar de manera clara i concisa les idees entorn de l’organització de l’esdeveniment. Però també desenvolupar la capacitat d’escolta per a entendre als interlocutors.L’excel·lent tracte al client serà el primer pas: entendre què vol, guiar-li i dissenyar l’esdeveniment d’acord amb les seves necessitats i desitjos. És molt important també mantenir-li informat en tot moment del desenvolupament del projecte.

Posteriorment, establirà relacions amb una gran varietat de professionals i proveïdors als quals ha de transmetre les idees del client. L’objectiu és garantir la correcta aplicació del disseny i que totes les parts comprenguin i executin correctament la seva funció.

Capacitat de negociació i persuasió

Juntament amb la capacitat de comunicació, la negociació i la persuasió són factors fonamentals per a ‘vendre’ les nostres idees i propostes. En totes les fases del procés, han de tractar i arribar a acords tant amb els clients, com amb els proveïdors o patrocinadors. Per a això és necessari presentar el nostre projecte i pressupost i argumentar per què és la millor opció per al seu esdeveniment.No obstant això, no sols es tracta de convèncer al client en la primera fase perquè faci ús dels nostres serveis. La relació de confiança inclou també l’establiment i la consecució dels objectius fixats en el projecte. Això inclou una certa capacitat analítica. Durant la primera fase de negociació s’identifiquen les necessitats i oportunitats del client. A més, també en la fase post-esdeveniment per a analitzar, avaluar i generar un informe o balanç dels resultats obtinguts.

Improvisació i capacitat resolutiva

Sens dubte la capacitat d’improvisació i les habilitats per a resoldre problemes també són característiques fonamentals dels organitzadors. Sempre hi ha situacions que escapen al nostre control i problemes inesperats. Un bon planner ha de mostrar flexibilitat i capacitat d’adaptació enfront d’esdeveniments canviants.Els imprevistos no han d’afectar l’organització integral de l’esdeveniment. S’ha de mantenir la calma, analitzar la situació i executar els canvis i adaptacions necessàries. En aquest sentit, l’agilitat, l’enginy i la creativitat per a afrontar situacions imprevistes serà determinant. Amb això també transmetem confiança, seguretat i professionalitat als nostres clients.

Bon maneig de l’estrès

En línies generals, els organitzadors d’esdeveniments han de treballar durant llargues jornades, sovint sense descansos i sota molta pressió. Com dèiem, una de les característiques principals del planner és gestionar simultàniament diferents tasques i controlar totes les fases del procés. Això inclou també la capacitat de delegació i coordinació d’equips. L’important és mantenir la calma i no cedir a la pressió del moment.L’organització i previsió de possibles problemes redueix considerablement l’estrès. Es tracta de prioritzar tasques i planejar el treball amb la suficient antelació. La intuïció juga aquí també un paper fonamental, ja que podem ser capaços d’anticipar-nos als problemes per a minimitzar-los i tenir sempre un pla B preparat.

Passió per l’organització d’esdeveniments i creativitat

Si vols centrar la teva carrera professional en aquest àmbit has de saber que la passió és la característica de l’organitzador d’esdeveniments que sustenta tot el procés. Treballar amb passió i creativitat ens permetrà oferir un valor afegit als esdeveniments i crear una diferenciació amb la competència. La clau és analitzar profundament el concepte de l’esdeveniment, plantejar idees innovadores i originals.En l’execució de l’esdeveniment, parar esment a cada detall, des de l’adequació de les invitacions, la decoració, la música o la disposició dels elements. Es tracta d’estar atent a tots els detalls que han de complir-se per a assegurar l’èxit de l’esdeveniment.

Si ens agrada el nostre treball, aquesta és la fase més divertida i satisfactòria. Al cap i a la fi, no es tracta només de complir amb una organització pragmàtica de l’esdeveniment, sinó de crear una experiència inoblidable per als nostres clients.

Si vols més informació sobre el nostre Màster en “organització d’esveniments” clica aquí

Orígens i evolució del màrqueting esportiu

El màrqueting esportiu és una de les ramificacions especialitzades del màrqueting. El món de l’esport ofereix possibilitats il·limitades per a implementar diferents estratègies i accions per a millorar la visibilitat de les marques. De fet, es tracta d’un dels tipus de promoció amb més repercussió en el món de l’entreteniment, fins i tot per sobre de la indústria musical. En aquest post et parlarem del màrqueting  en l’esport, el seu origen i la seva evolució en els últims anys.

Què és el màrqueting esportiu?

El màrqueting esportiu desenvolupa estratègies relacionades amb l’esport per a donar a conèixer una marca o millorar la venda de determinats productes o serveis. Aquestes estratègies poden estar enfocades en la promoció d’esdeveniments  esportius, equips, productes o serveis relacionats amb els esports.

Aquí et nomenem alguns aspectes fonamentals del màrqueting en l’àmbit esportiu:

L’emoció-reacció. El màrqueting esportiu no sols busca la captació de nous clients. L’esport genera moltes passions i emocions per part de l’afició, per la qual cosa pot resultar una eina molt eficaç per a treballar el brànding de les empreses, el posicionament, la fidelització dels clients i l’augment del engagement  en les comunitats en línia.

Busquem aficionats, no sols consumidors. L’objectiu és connectar amb les emocions dels aficionats per a moure a l’acció. Es tracta de generar un vincle entre les marques i els valors positius que aporta l’esport, com per exemple, el sentiment de pertinença, l’orgull o el treball dur. D’aquesta manera, tant els esportistes com els propis aficionats poden convertir-se en els millors brand ambassadors de les marques que promociona l‘especialista  en màrqueting.

No sols existeix el futbol. Quant als seus àmbits d’acció, bé és sabut que el futbol és un dels esports amb major visibilitat. No obstant això, existeixen multitud d’esports i atletes amb característiques especials que obren un ampli ventall de possibilitats per a connectar i representar els valors de les diferents marques.

L’evolució del màrqueting esportiu

La relació entre el màrqueting i l’esport té una llarga trajectòria. Al llarg dels anys, trobem publicitat de tota mena en esdeveniments esportius, estadis, tanques, etc. A continuació, t’oferim un repàs històric de les principals fites de la comunicació vinculada a la gestió esportiva:

Principis del S.XX

En els anys 20, amb la irrupció de la ràdio, apareixen les primeres promocions de productes en relació amb l’esport i la seva retransmissió. La publicitat de diferents marques va començar a estar cada vegada més present en esports com el bàsquet, el futbol americà, el baseball i les grans lligues.

Entre les accions més rellevants trobem el patrocini de Wilson Sporting Goods al golfista Gene Sarazen, l’any 1923. Cinc anys després, en 1928, Coca-Cola va ser present en els Jocs Olímpics d’Amsterdam amb un dels contractes de patrocini més longeus de la història del màrqueting.

Seguint l’exemple de Coca-Cola, l’any 1936, Adidas va patrocinar els famosos Jocs Olímpics de Berlín. A més, per primera vegada va proporcionar roba i equipament a Jesse Owen perquè lluís la seva marca amb finalitats promocionals, aprofitant la seva popularitat.

Segona meitat del S.XX

A partir dels anys 50, amb l’arribada  de la televisió, es van introduir noves maneres d’expandir la presència de les marques en el mercat. En aquests anys, es va començar a integrar la publicitat en retransmissions esportives i en els propis estadis. De fet, l’any 1954, l’estadi de baseball Sportsman’s Park a Missouri va passar a ser el “Busch Park” quan cerveseria Anheuser Busch va comprar els drets de nom de l’estadi.

Posteriorment, els anys 80, van començar a instal·lar-se les famoses pantalles patrocinades en els estadis. I amb això, les insercions publicitàries durant els partits. En les següents dècades van augmentar exponencialment els patrocinis de grans figures de l’esport. Un dels exemples més paradigmàtics va ser la vinculació de Nike amb Michael Jordan, que va generar una nova marca de sabatilles, les famoses Air Jordan. L’estrella del bàsquet es va convertir en una de les figures publicitàries més rellevants de l’esport. A partir d’aquest moment, el patrocini a esportistes va incorporar altres grans marques com Adidas o Puma.

El màrqueting esportiu avui dia

L’especialista  en màrqueting sempre cerca noves formes i canals per a connectar amb el públic. En aquest sentit, internet ha transformat profundament les estratègies de promoció de les marques. Ja no es tracta només de la presència en els estadis, l’esponsorització d’esportistes o els anuncis en televisió o ràdio.

El desenvolupament de les noves tecnologies digitals han multiplicat exponencialment les oportunitats de contacte i també la capacitat de segmentació dels públics. Les retransmissions es comparteixen i comenten a través de les plataformes digitals. Aquests espais generen al seu torn noves personalitats rellevants vinculades a l’esport, com per exemple els youtubers o influencers. Prova d’això és la rellevància d’alguns streamers com Ibai Plans en Twitch i els eSports, tant a nivell nacional com internacional.

El poder amplificador i la capil·laritat connectiva permeten generar estratègies més centrades en l’audiència i en la creació de comunitats de referència per a representar els diferents valors del producte o servei. Per tant, la unidireccionalitat en la comunicació amb el públic es transforma en un contacte en temps real i progressiu entre marques i aficionats.

Finalment, els esdeveniments, els equips i fins i tot els propis esportistes funcionen ja com a marques. Desenvolupen les seves pròpies estratègies de posicionament i treballen amb els seus públics objectius i comunitats de seguidors. Així, els esportistes també es converteixen en influencers professionals amb capacitat per a viralitzar continguts. Mostra d’això, són els múltiples patrocinis a esportistes com Rafael Nadal, Messi, Gómez Noya o Mireia Belmonte.

Cada innovació tecnològica genera un impacte no sols en la publicitat, sinó en la pròpia gestió esportiva i el seguiment dels esdeveniments. Per tant, els principals reptes del màrqueting  esportiu per al futur inclouen la integració dels nous avanços tecnològics. Entre ells trobarem el desenvolupament de la realitat virtual i augmentada o la intel·ligència artificial en el món de l’esport.

Fins llavors, continuarem informant-te de totes les novetats en el nostre bloc!

Vols més informació sobre el nostre màster en Màrqueting esportiu? clica aquí

Quines són les funcions d’un secretari/ària d’alta direcció?

Les funcions del secretari d’alta direcció influeixen positivament en l’evolució de l’empresa. El seu paper és clau per a potenciar l’organització i la planificació en les tasques. T’agradaria accedir a un lloc de responsabilitat en una companyia? Descobreix quines qualitats i funcions reuneix un secretari d’alta direcció!

Quines qualitats ha de tenir un secretari?

A continuació, pots conèixer quins trets mostra aquest professional en el seu treball diari:

1. Puntual

Sens dubte, la puntualitat és un valor essencial que influeix en l’organització del temps. El professional ha d’organitzar diferents gestions dins del termini previst. Per això, s’ocupa de les tasques en el període indicat. A més, ha de fer un seguiment de l’agenda diària. No ajorna assumptes importants.

2. Proactiu

Un professional puntual es comporta, a més, d’una manera proactiva. D’aquesta manera, incrementa la seva capacitat de resposta per a resoldre les situacions que alteren l’agenda inicial. Té l’habilitat d’enfocar-se en les solucions sense perdre la calma. Contempla diverses alternatives i cerca noves possibilitats sempre que sigui possible. D’aquesta manera, dona amb l’opció més convenient.

3. Domini del llenguatge

És un perfil que estableix una comunicació directa amb moltes altres persones. Mostra un excel·lent domini del llenguatge en les seves interaccions amb els altres. Convé assenyalar que és habitual que aquest professional parli més d’un idioma. Transmet els seus missatges d’una forma clara, amable i directa.

4. Discreció

Un secretari exerceix un lloc rellevant en l’empresa. Estableix un vincle de proximitat amb altres professionals que exerceixen llocs de responsabilitat. Té accés a diferents dades sobre la companyia.

No obstant això, ha de mantenir la confidencialitat entorn dels assumptes de treball. És a dir, ha de ser discret amb la informació que coneix. Ha de ser respectuós fins i tot amb les qüestions que no tenen tanta transcendència.

5. Amable

Un bon secretari de direcció desenvolupa el seu treball amb vocació de servei. Ofereix suport i orientació en la resolució de diferents gestions. És una persona accessible, pròxima, respectuosa i amable que aporta una atenció personalitzada.

Per tant, és un perfil que destaca per les seves excel·lents habilitats d’organització i comunicació. Et sents identificat amb els trets esmentats?

Les tasques i funcions del secretari

Les habilitats prèvies faciliten la realització de les següents tasques i funcions. Presa nota de les gestions que són freqüents en aquest lloc d’ocupació!

1. Atendre el telèfon i respondre el correu electrònic

El treball del secretari no és monòton. Tingues en compte que ell s’ocupa de diferents objectius. Per exemple, atén les trucades de telèfon i ofereix la resposta més adequada en cada cas. Existeixen diferents formes de comunicació que els clients i proveïdors poden utilitzar. El secretari professional ofereix una atenció puntual mitjançant els canals disponibles.

2. Elaborar informes i documents

És habitual que el secretari domini dos o tres idiomes. A més, té un excel·lent nivell de mecanografia. Recorda que redacta nombrosos textos al llarg de la setmana. És àgil en la creació de cada document perquè domina el teclat de l’ordinador. Avança ràpid amb l’escriptura de cada lletra.

3. Arxivar la informació

No oblidis que el secretari té accés a diferents continguts i fonts d’informació. S’encarrega de classificar adequadament cada material. Utilitza un sistema d’organització eficaç que li permet localitzar qualsevol dada amb senzillesa.

4. Planificar les gestions d’un viatge de negocis

Les tasques que desenvolupa un secretari també poden alinear-se amb la programació d’un viatge. Qui ocupa l’adreça de l’empresa pot desplaçar-se a un altre destí per assumptes de negocis. Potser té una reunió important en un altre lloc.

Un viatge de negocis requereix de nombroses gestions. Per exemple, cal buscar un allotjament còmode. També és necessari triar el mitjà de transport i reservar els bitllets. A més, és essencial planificar l’agenda durant l’estada en el destí. El secretari s’encarrega de programar diferents detalls del projecte. En definitiva, és fonamental que no quedin assumptes pendents fins a l’últim moment.

5. Ha de mantenir l’ordre en el seu despatx

El personal de neteja neta les instal·lacions de l’empresa. No obstant això, el secretari de direcció també ha d’implicar-se en el manteniment de l’ordre en el seu despatx. El seu escriptori i l’entorn en el qual treballa han d’estar perfectament organitzats. Tingues en compte que pot rebre la visita de professionals, clients i proveïdors. És essencial que l’estada transmeti una impressió agradable.

6. Planificació de reunions eficaces

Aquesta és una de les tasques que exerceix de manera habitual en el seu lloc d’ocupació. Concreta els detalls d’una pròxima reunió. De la mateixa manera, s’ocupa de comunicar qualsevol novetat si es produeix un assumpte urgent. Per exemple, tal vegada és necessari posposar la trobada per un motiu objectiu.

En definitiva, ser secretari és un treball dinàmic i exigent. Com saps, aquest professional representa la imatge de l’entitat amb la qual col·labora. Per exemple, atén i gestiona les visites dels proveïdors que volen parlar amb la direcció. T’agradaria accedir a un càrrec de secretari en una empresa?

Com dedicar-se al secretariat d’alta direcció?

És possible que ja tinguis algunes de les habilitats que són necessàries per a treballar en aquest sector. Malgrat això, necessites formar-te per a exercir-te en el lloc amb la màxima responsabilitat. Doncs bé, la formació universitària t’aporta una visió actualitzada de l’àmbit corporatiu. Estudia una carrera o un curs especialitzat en el secretariat de direcció. Millora un apartat clau del teu currículum: el coneixement de diversos idiomes, que és especialment important.

A més, pots ampliar la teva formació professional amb cursos sobre la intel·ligència emocional. Tingues en compte que és important per a un secretari mantenir la tranquil·litat en qualsevol circumstància. Fins i tot quan sorgeix un assumpte urgent, ha de transmetre calma i serenitat davant els altres.

Com pots veure, les funcions del secretari influeixen positivament en l’organització de l’agenda. És algú que s’implica d’una forma directa en el compliment dels objectius de l’entitat. És un perfil responsable, compromès i motivat amb el lloc de treball.

T’agradaria formar-te com a secretari o secretaria d’alta direcció? Descobreix més aquí

Les claus per ser un emprenedor d’éxit

Saps quines són les claus d’un emprenedor que aconsegueix l’èxit? Segurament, si has arribat fins aquí, t’interessa saber-ho. És normal, sobretot, si tens un negoci en ment al qual vols dedicar la teva carrera. En aquest sentit, has de saber que la formació és clau perquè puguis gestionar-ho adequadament i elevar al màxim el seu potencial, però hi ha molts altres consells que també has de tenir en compte.

Què necessites per a ser un emprenedor?

Un emprenedor ha de reunir una sèrie de característiques per a aconseguir l’èxit a través de la seva idea de negoci. Però quins són exactament? Aquí les expliquem detalladament.

1. Creativitat abans de res

La primera d’elles, òbviament, és la creativitat. Has de tenir l’habilitat de desenvolupar models innovadors a partir de les necessitats que detectes en el mercat o sector que t’agrada. Repetir les idees que ja han tingut altres solo et portarà a competir en desavantatge amb empreses que porten fent el mateix que tu molt més temps.

2. Passió per la teva idea

Un altre aspecte clau és la passió. Emprendre un negoci en una àrea que no t’agrada acabarà en fracàs molt probablement. En canvi, si t’encanta, no et costarà trobar la motivació necessària per a aixecar-te del llit cada matí i lluitar contra vent i marea per a aconseguir els teus objectius.

3. Visió de negoci

Tampoc podem oblidar-nos de la visió de negoci. Has de ser capaç, a partir de la idea que se t’ha ocorregut, de visualitzar com serà la teva empresa i, posteriorment, portar-la a la realitat. En aquest sentit, la teva capacitat d’adaptació serà clau. Una cosa és el que imaginis i una altra molt diferent el que podràs fer de veritat.

4. Paciència per a afrontar els problemes

En aquest punt entra en joc la paciència. Cap negoci aconsegueix l’èxit de la nit al dia. En la majoria dels casos, cal esperar anys per a obtenir bons beneficis. Provar coses sense por d’equivocar-te i superar les adversitats que sorgeixin és l’única manera d’arribar pel cap alt alt.

5. Assumir el rol de líder que et correspon

El lideratge és una altra qualitat clau per a qualsevol emprenedor. Al cap i a la fi, el negoci és teu. Has de ser tu el que prengui les regnes pel que fa a detectar oportunitats i aprofitar-les quan arribi el moment. Això no vol dir que no et deixis assessorar per persones que sàpiguen més que tu, com és evident.

6. Autoconfiança

Qui confiarà en el teu negoci si tu mateix no ets capaç de fer-ho? Per a aconseguir ser un emprenedor d’èxit com aquells en els quals t’has fixat, has de pensar que ets únic i que la teva idea pot arribar pel cap alt alt. Això et portarà a actuar amb seguretat davant els teus potencials clients i proveïdors, així com davant aquells actors als quals vulguis demanar finançament.

7. Vocació d’aprendre sempre

Tant de bo arribi el dia en què puguis anar-te de vacances en el teu iot gràcies als beneficis que genera el teu negoci sense que tu hagis de fer res. No obstant això, pot no succeir. Per això, la carrera de tot emprenedor està marcada per la formació i l’aprenentatge. Mostra’t receptiu davant noves idees, sobretot, per aquells que t’envolten en el teu negoci. Les crítiques constructives t’ajudaran a millorar.

8. Has de ser responsable

La serietat és clau a l’hora d’emprendre un negoci. Especialment, al principi. Amb això volem dir que, quan posis en pràctica la teva idea, has d’involucrar-te en totes les activitats relacionades amb clients, proveïdors i socis. Seràs responsable dels encerts, però també dels errors.

9. Capacitat per a prendre decisions

A ningú li agrada fer-ho, però tots els emprenedors han de prendre decisions de major o menor calat abans o després. Pot ser que sigui l’acomiadament d’un o diversos empleats o la realització d’una forta inversió a modernitzar els equips. És igual. Totes elles has de prendre-les a partir d’una anàlisi prèvia dels pros i contres i tractant de ser el més objectiu que puguis. Només així incrementaràs les possibilitats d’encertar.

10. Mostra empatia

La connexió que creïs amb els teus clients, empleats i proveïdors serà molt important en l’esdevenir del teu negoci. Només així podràs entendre les seves necessitats i satisfer-les amb el propòsit, respectivament, de generar més vendes, donar lloc a un millor ambient de treball i accedir a acords de col·laboració més rendibles per a tu.

Com pot ajudar-te un màster en direcció i gestió d’empreses?

La formació universitària és clau per a emprendre un negoci. Sobretot, parlem de carreres relacionades amb l’administració, direcció i gestió d’empreses, com pot ser el Grau en ADE, el Grau en Empresarials o qualsevol altre relacionat amb les ciències econòmiques.

No obstant això, per si mateixos, no et brindaran totes les eines que necessites per a emprendre amb èxit. Sens dubte, has d’intentar portar els teus coneixements una mica més enllà. Com? Perquè mitjançant la realització d’un màster en direcció i gestió d’empreses.

La raó és simple. Aquest tipus de formacions de postgrau posseeixen un caràcter més pràctic que teòric, alguna cosa que no succeeix en els graus. No volem dir que la teoria no sigui important, ja que sense ella probablement no era capaç d’assimilar el que aprendràs en un màster d’aquest tipus. Més aviat, al que fem referència és que es tracta d’un curs molt més adequat per a fer realitat la teva idea de negoci.

En definitiva, ja coneixes les claus d’un emprenedor que vol aconseguir l’èxit, així que només et queda posar-les en pràctica. Com has pogut veure, més enllà d’una sèrie de qualitats personals que has de treballar, la formació universitària és clau. Estudiant un màster en direcció i gestió d’empreses tindràs a la teva disposició totes les eines que necessites per a muntar un negoci des de zero i portar-lo pel cap alt alt. A quines esperes per a matricular-te?

Necessites més informació? Clica aquí i t’informarem

10 característiques d’un bon publicista

Si vols arribar a ser un publicista d’èxit, necessites començar a formar-te. A més, és essencial que coneguis en quines habilitats destaca aquest perfil creatiu. Descobreix com potenciar el teu talent per a treballar en màrqueting i publicitat!

10 característiques que tot bon publicista ha de tenir

La formació universitària t’ajuda a construir la teva marca personal. A continuació, descobreix deu característiques essencials per a arribar a ser tot un expert en aquest àmbit:

1. Proactiu

És un perfil que no queda a l’espera que la inspiració arribi en el moment adequat. Explora la realitat, investiga altres opcions i analitza noves perspectives. D’aquesta manera, identifica noves idees en el marc de cada projecte. Posa de manifest el seu alt nivell d’implicació en diferents àmbits de la seva carrera. Per exemple, vol continuar estudiant per a impulsar la seva trajectòria: desitja conèixer les noves tendències en publicitat.

2. Constant

No oblidis que una campanya de publicitat requereix de moltes hores de treball en equip. I és habitual que sorgeixin diferents obstacles en alguna etapa del procés creatiu. Per això, un bon publicista destaca per la seva constància: no perd de vista l’objectiu final. Generalment, és un professional que s’integra en un equip i s’orienta cap al llarg termini. En conseqüència, transmet la seva perseverança i la seva motivació als altres.

3. Observador

La capacitat d’observació és inherent al treball desenvolupat per aquest professional. És una característica que és present en cada fase d’un projecte. En l’etapa inicial, és determinant per a contemplar la realitat des d’un enfocament integral. És a dir, la mirada del publicista va més enllà de l’aparença.

D’altra banda, la seva capacitat d’atenció li permet realitzar un òptim seguiment de cada procés. En definitiva, cuida l’atenció al detall, visualitza algunes millores i corregeix els errors existents. Vol captar l’atenció del públic objectiu al qual es dirigeix el missatge de la campanya.

4. Humil

És molt important que el publicista gaudeixi del seu treball diari. Un professional d’èxit posiciona el seu nom en el sector del màrqueting i la publicitat. És positiu que mantingui la humilitat al llarg de la seva trajectòria laboral. Tingues en compte que el sentit de la humilitat és indispensable per a continuar aprenent. També afavoreix l’admiració cap al talent d’altres creatius. A més, evita que el treball en equip pugui quedar condicionat per la rivalitat o la lluita d’egos. Un tracte pròxim influeix de manera constructiva en el manteniment d’un clima agradable en el treball. I les idees flueixen amb més facilitat quan l’ambient creatiu és amable.

5. Bon orador

És habitual que el publicista treballi en projectes d’equip. I comparteix les seves idees i propostes amb els membres del grup. Presenta les seves aportacions de manera atractiva. És a dir, és un bon orador que defensa amb arguments els seus punts de vista. Però és probable que altres companys tinguin una opinió diferent respecte a una idea. Per això, un bon publicista crea converses transformadores i planteja preguntes que ajuden a avançar.

Recorda que un publicista és un bon orador més enllà del seu horari laboral. També practica el networking i desenvolupa les seves habilitats socials en els esdeveniments als quals assisteix.

6. Realista

Aquest professional és creatiu, ocurrent i somiador. Destaca per la seva capacitat per a captar i observar la bellesa. També sent interès pel món de l’art, que es converteix en una font d’inspiració constant. Crea continguts sorprenents a través del llenguatge de la publicitat.

No obstant això, més enllà de la imaginació, tot procés creatiu ha d’ajustar-se a un pressupost viable. Com pots suposar, un bon publicista és realista perquè proposa idees que s’ajusten al context. És a dir, descarta aquells recursos que no té al seu abast. I se centra en els mitjans que pot utilitzar.

7. Organitzat

La improvisació i l’espontaneïtat són factors que tenen el seu propi espai en el treball desenvolupat per un publicista. Però la clau del seu èxit durador resideix, principalment, en la seva capacitat d’organització. D’aquesta manera, aporta un ordre i una base estable a la seva rutina.

8. Un bon oïdor

Un publicista emprèn cada projecte des de zero. És a dir, cada contingut és totalment únic i té una cosa especial. És algú que treballa per a clients diferents. I és important que cadascun estigui satisfet amb la qualitat del resultat final. Per això, el publicista és un bon oïdor que escolta amb deteniment el plantejament inicial de cada client. Capta l’essència del seu missatge i crea una campanya que s’alinea amb les indicacions que ha rebut. En definitiva, és un bon oïdor, que transmet empatia i utilitza la comunicació assertiva.

9. Versàtil

Un bon publicista destaca per la seva capacitat per a explorar nous territoris creatius. El seu talent s’expandeix constantment amb noves fonts d’inspiració. És un professional que treballa en projectes variats i col·labora amb nombrosos clients. En conseqüència, ha de ser versàtil per a créixer i evolucionar.

Tampoc perdis de vista que el propi sector de la publicitat canvia permanentment. Sorgeixen noves tendències de màrqueting digital que un expert ha de conèixer. I tot això requereix d’una constant capacitat d’adaptació.

10. Resolutiu

El treball de publicista és apassionant perquè cada projecte té un enfocament únic. Però també presenta constants desafiaments des del punt de vista econòmic, organitzatiu o creatiu. Cada repte queda superat per mitjà de la seva capacitat per a ser resolutiu. En aquest cas, no es queda ancorat en el problema. Dirigeix la seva atenció cap a la cerca d’una solució eficaç.

Per tant, si vols ser un publicista d’èxit, enforteix el teu talent per mitjà de la formació. És positiu que siguis curiós, enginyós i creatiu. Com pots veure, existeixen moltes habilitats i característiques que poden ajudar-te a destacar en el sector. En conseqüència, pots començar a estudiar màrqueting i publicitat per a conèixer totes les tendències. A més dels punts ja esmentats, existeix un altre aspecte que convé assenyalar: és recomanable que el publicista desenvolupi la seva labor de manera vocacional. És a dir, és positiu que el món de la publicitat t’interessi tant com per a implicar-te professionalment.

Descobreix totes les formacions en publicitat aquí

Les professions més demandades del sector turisme

Les professions de turisme són molt demandes en el mercat laboral. Segons Adecco, aquest sector és un dels quals més sortides t’ofereix si et formes per a ell. Més encara, un de cada deu treballadors en el món es dedica al turisme. Això es tradueix en què aquest sector genera uns nou milions d’ocupacions en tot el planeta.

A més, si vius a Espanya, t’ofereix fins i tot més avantatges. Segons l’Organització Mundial del Turisme, el nostre país és el segon que més visitants rep després de França. En total, són uns cinquanta-nou milions de turistes a l’any. I la previsió és que aquesta xifra augmenti un cinc per cent anual durant, almenys, les dues pròximes dècades.

Per tant, en el turisme tens bones oportunitats de treball. Perquè sàpigues quin triar, et mostrarem les professions vinculades al turisme amb més demanda.

Quines són les professions amb major demanda en aquest sector?

El sector turístic engloba treballs clàssics com a cambrers, cuiners, o recepcionistes i altres vinculats a les noves tecnologies o més especialitzats. En realitat, es tracta d’un sector molt competitiu on el client exigeix la millor qualitat. Per això, els seus professionals han d’estar reciclant-se permanentment.

Així mateix, dins del sector hi ha llocs demandats com a direcció hotelera internacional o direcció d’expansió que requereixen formació universitària. Però també uns altres de tipus pràctic que l’exigeixen més pràctica. Respecte a aquests últims, bons exemples serien els treballs de comercial d’hotel o d’assessor turístic.

A la vista de tot l’anterior, et mostrarem les professions més demandades en el món del turisme.

Ocupacions tradicionals

Les professions clàssiques del sector turístic continuen sent imprescindibles. Sobretot quan arriba la temporada alta, és a dir, l’estiu, es multiplica la demanda de cuiners, cambrers, caps de sala o treballadors de neteja. Per a alguns d’aquests treballs, no necessitaràs estudis, encara que potser sí experiència. Depèn de la categoria de l’establiment que busqui aquests professionals. En canvi, per a uns altres, és necessària formació. Per exemple, si vols treballar com a administratiu, hauràs de posseir coneixements de comptabilitat, ofimàtica i recursos humans.

Al costat dels treballs que t’hem esmentat, també hi ha altres llocs amb gran demanda en aquest subsector. Com a exemples, tenim el de controlador turístic o el d‘animador sociocultural.

Treballs d’atenció al client

Abans ens referíem a la importància que tinguis bon tracte amb el client perquè trobis treball en aquest sector. Doncs bé, els llocs relacionats amb l’atenció al visitant figuren també entre els més oferts pels negocis turístics.

Et parlem dels recepcionistes, que han de ser amables i correctes i sobre els quals tornarem. Però també d’altres professionals que s’ocupen de millorar l’experiència del viatger. Entre aquests, els encarregats de les relacions públiques d’hotels i restaurants; els informadors turístics, que s’encarreguen d’assessorar els turistes en les seves visites a monuments i llocs d’interès, i els que s’ocupen de l’experiència de l’hoste. És a dir, els qui treballen perquè la seva estada sigui perfecta en tots els sentits.

Quant a la formació i qualitats que t’exigeixen per a aquests treballs, depèn tant de cadascun com de cada establiment. Però solen ser, en tots els casos, la formació en hostaleria o turisme. I, sobretot, tenir una actitud proactiva, ser capaç de resoldre problemes i empatitzar amb el client.

Recepcionista

Ja t’hem parlat de treballar en la recepció de negocis hostalers. Però volem aprofundir en el lloc de recepcionista perquè continua sent un dels més oferts. Podríem dir-te que és un clàssic que sempre està entre els treballs amb més ofertes.

No obstant, la seva importància és màxima. Perquè el recepcionista és la primera persona amb la qual tracta el viatger en arribar a l’hotel. En conseqüència, és el que causa la primera impressió positiva o negativa en el turista. I aquesta influirà molt en la valoració final que faci de la seva estada.

Si vols treballar en aquest camp, has de saber idiomes i tenir alguna formació turística. També és important que sàpigues treballar en equip i que tinguis coneixements administratius. Però, sobretot, que sàpigues tractar amb el públic i tinguis vocació de servei.

Professionals de les noves tecnologies

Ja t’hem dit que, en general, totes les professions relacionades amb les noves tecnologies figuren entre les més demandades per aquest sector. És el cas del community manager, que controla les xarxes socials del negoci. Però també del revenue manager, que s’ocupa d’analitzar els comptes de l’empresa i planificar la seva activitat. O del customer relationship manager, que planifica les estratègies de màrqueting per a atreure a nous clients i conservar els ja reeixits.

Llocs relacionats amb noves tendències de viatges

Com ja t’hem dit, el turisme és un sector en permanent evolució. Per això, existeixen uns certs llocs de treball nous com els anteriors, però que tenen a veure amb nínxols de mercat emergents. I cada vegada hi ha més ofertes per a treballar en ells. Els veurem.

– Expert en ecoturisme. El turisme per la naturalesa s’ha posat de moda en els últims anys. Es tracta d’un model de viatge que combina estades en el camp amb la cura del medi ambient. I les propostes poden ser moltes. Per això, les grans companyies turístiques busquen experts en aquesta mena de viatges.

Turisme gastronòmic i enològic. Com en el cas anterior, els viatges de tipus gastronòmic i relacionats amb la cultura del vi també estan de moda. Per això, les grans agències turístiques busquen persones que coneguin els millors circuits d’aquesta classe.

Assessor de turisme en línia. Moltes de les contractacions de viatges es realitzen per Internet. I, cosa que és més important, els viatgers es guien per opinions que apareixen en blogs i en xarxes socials. Per això, les companyies de turisme busquen assessors que sàpiguen de viatges i també que manegin aquestes eines informàtiques.

En conclusió, t’hem mostrat les professions de turisme amb major demanda de treballadors. Si et formes en alguna d’elles, tindràs més possibilitats de trobar un bon lloc. I, a més, desenvoluparàs la teva labor en un sector dinàmic i en constant creixement.

Descobreix totes les nostres formacions dins del sector turisme o demana informació aquí

Màrqueting i relacions públiques: Descobreix els tipus d’esdeveniments en els quals et pots professionalitzar

Per a les empreses, els esdeveniments són una arma de comunicació molt útil. Permeten des de fer brànding fins a donar a conèixer els nous productes o serveis, captar nous clients o fidelizar als quals ja es tenen o millorar la relació amb els empleats. Però per a treure el màxim benefici a aquests, ha d’explicar-se amb un expert en la matèria, que tingui clara la classificació d’esdeveniments i que sàpiga quin és el que millor encaixa amb les necessitats presents de les companyies.

T’agradaria treballar en esdeveniments i en la seva organització? T’expliquem tot sobre això perquè sàpigues en què especialitzar-te i fer del teu somni una professió.

En què consisteix el màrqueting d’esdeveniments?

A tot això se’l coneix com a màrqueting d’esdeveniments pel seu caràcter estratègic per a promocionar un servei, producte o empresa, augmentant així el reconeixement de la marca. Això és fonamental per a enamorar i fidelitzar als clients. En l’esdeveniment s’estableix una connexió positiva (almenys, aquest és l’objectiu) a través d’experiències que es recordin. A més, permetran enviar el missatge de manera clara i poder comptar amb un feedback immediat del públic objectiu.

Els professionals d’aquesta mena de màrqueting recorren als esdeveniments amb un objectiu clar, com pot ser.

-La construcció de relacions estables amb els clients.

Donar a conèixer un nou producte o servei i introduir-ho als possibles usuaris.

-Fer promoció d’una actualització d’alguna cosa que ja estava en cartera.

El que és clar és que introduint els esdeveniments dins del seu pla de màrqueting, la marca aferma el seu brànding i presència.

Tipus d’esdeveniments que es poden organitzar en una empresa

Com et dèiem, i segurament ja has estat en algun, les companyies recorren a diversos tipus d’esdeveniments empresarials per a afermar la relació amb els seus clients i empleats. Entre ells podem citar els següents.

Congressos

En aquesta mena d’esdeveniments es reuneixen professionals d’un sector en concret o amb un interès comú per a debatre sobre les tendències i els reptes als quals s’enfronten. És un bon lloc per a intercanviar informació i és l’auditori perfecte per a exposar nous productes o serveis que puguin interessar-los. També és un bon motiu per a reunir els empleats de diferents departaments i que puguin posar en comú el seu treball. La seva durada és d’entre 4 i 5 dies, en general, i sol celebrar-se de manera periòdica (cada 1 o 2 anys).

Seminaris

Es diferencien dels congressos que, en comptes de debatre, tenen caràcter formatiu. La seva durada és més curta (sol ser entre 1 o 2 dies) i en ells, experts en una matèria formen a grups reduïts en un punt d’aquesta en concret.

Convencions

Una convenció és una reunió d’empresa amb l’objectiu de posar en comú els seus treballs i línies d’acció. És molt útil per a cohesionar a l’equip i fer que els empleats s’identifiquin amb la marca.

Conferències

Quan es convida a una o diverses persones rellevants en un sector a donar una xerrada sobre un tema específic,, es parla de convocar una conferència. Aquest tipus d’esdeveniment empresarial pot destinar-se només a un sector professional o a la societat en general. De l’objectiu que es busqui dependrà el contingut de la ponència.

Jornades

Són reunions amb temàtica monogràfica que interessa als assistents. No rebran formació específica, sinó que cadascun exposarà les seves opinions per a debatre i arribar a conclusions. És un ambient molt col·laboratiu. La seva durada ronda una setmana.

Fires i exposicions

Són esdeveniments amb un abast ampli en els quals les empreses que assisteixen exposen els seus productes al públic, durant un temps i un espai determinat. El responsable de màrqueting ha de tenir en compte tant el que es vol mostrar als assistents com el disseny de l’expositor. En general, representen una alta font d’ingressos tant per als expositors com per a l’entitat que les organitza.

Llançament d’un producte

Es convoca als mitjans i al públic objectiu per a presentar el nou producte o servei de la companyia en un acte.

Inauguració

Quan una empresa estrena una seu sol celebrar-se una festa d’inauguració. Aquesta té com a objectiu tant que el públic i empleats coneguin les instal·lacions com fer brànding de la marca.

Workshops i esdeveniments d’oci

Aquest tipus d’esdeveniments atreu al públic objectiu cap a la marca. Mentre que un workshop té com a objectiu la formació sobre el producte o servei, quan es parla d’esdeveniment d’oci, sol perseguir-se la fidelitat dels clients i empleats a la marca.

Objectius que persegueix l’organització d’esdeveniments

Com et dèiem, abans de començar a treballar en esdeveniments concrets, cal conèixer els objectius que té la marca a l’hora de celebrar-los. Els més habituals solen ser aquests següents.

-Donar a conèixer un nou producte o servei generant expectatives en el seu ús als assistents.

-Els seminaris, convencions o reunions de treball tenen com a objectiu la unió entre empleats i companyia.

Millorar la imatge de marca i el brànding en general és possible gràcies als esdeveniments amb un caràcter més divertit.

Formar als empleats o atreure nous talents cap a l’empresa s’aconsegueix mitjançant els congressos o les xerrades impartides per experts en una matèria.

Finalment, es troba l‘objectiu és la difusió de coneixements, d’art o de cultura. Devem llavors crear un esdeveniment interessant per a atreure a les persones més interessades en això en la zona.

Treballar en esdeveniments va més enllà de la pròpia experiència de la producció o que el dia de la celebració tot surti a cor què vols. El primer és conèixer els objectius per a triar el marc perfecte entre els tipus d’esdeveniments empresarials. A partir d’aquí, es pot triar entre seguir la classificació d’esdeveniments habitual o innovar perquè resulti una experiència diferent per als assistents i així ho recordin. Un bon professional del màrqueting del sector és garantia que sabrà orientar als clients cap a l’èxit.

Vols saber més sobre el màster en Comunicació, Relacions públiques i organització d’esdeveniments? Clica aquí

Hostesses de vol: Una professió amb molt de futur

Qui no vol un treball que li faci sentir-se pels núvols tots els dies? D’assegurança, molts són els que buscarien un treball així, i res com ser hostessa de vol i proporcionar-te aquest mateix nivell d’emoció. A més, en ser un dels sectors de major creixement en els últims temps, aquesta indústria té moltes oportunitats per als sol·licitants. Però saps què estudiar per a ser hostessa? Aquí t’ho revelarem. Et comentarem els avantatges de treballar com a auxiliar de vol.

L’alta demanda laboral de les hostesses de vol

Els auxiliars de vol són els encarregats de totes les funcions de seguretat en un avió. Com a hostessa de vol hauràs d’ocupar-te dels problemes d’atenció al client en terra o en l’avió. També hauràs de comunicar-te amb els pilots i copilots per a assegurar que tots els passatgers puguin tenir una experiència segura durant el vol.

Avui dia, a causa de la globalització, aquesta professió està molt sol·licitada. La demanda d’hostesses de vol és molt alta per dues raons.

-El nombre de persones que volen viatjar a l’estranger està creixent ràpidament. A Espanya, el turisme és una de les principals fonts d’ingressos del país. I tant a nivell nacional com internacional, es continua preferint volar a usar altres mitjans de transport. D’acord com Boeing, en els següents 20 anys seran necessàries més de 800 000 hostesses en tota Europa. I es nota en les grans companyies com Ibèria, Ryanair o Vueling, que estan incorporant nou personal.

-Es necessita personal per a substituir en cas que les hostesses oficials no estiguin disponibles per diferents casos.

Avantatges de ser hostessa de vol

Els auxiliars de vol són membres importants de la tripulació de cabina d’un avió, perquè ajuden als clients durant el viatge. Aquests professionals treballen perquè els viatges amb avió siguin segurs i còmodes per a tots els passatgers. Si estàs pensant a convertir-te en auxiliar de vol, potser t’interessa conèixer els avantatges d’una hostessa de vol.

Bon salari

El salari, en començar en una aerolínia, és bo, igual que el d’un professional experimentat d’altres sectors. La raó és que les escoles que preparen a les hostesses ofereixen programes de formació dissenyats segons les necessitats de les aerolínies. Per això, s’ofereix un bon salari perquè la preparació és la necessària per a les empreses.

Volar per tot el món

Aquesta és una de les majors raons per les quals la majoria dels joves se senten atrets per aquest perfil laboral. Ser auxiliar de vol significa que has de ser present sempre que el vol es desplaci d’un lloc a un altre, per la qual cosa viatjaràs a diferents destins. Això és encara millor quan es treballa per a un vol internacional. Això significa que podràs viatjar pel món mentre treballes. Així que si t’agrada viatjar, aquesta professió està feta per a tu.

Cobrar per l’allotjament

Tal com s’ha esmentat anteriorment, podràs viatjar pel món i cobrar per això. Bàsicament, com és part del teu treball, has de desplaçar-te. I això significa que passaràs dies fora de casa. Així que les aerolínies han d’assegurar-te un allotjament apropiat. Les despeses d’hotel també seran a càrrec de la pròpia empresa.

Conèixer gent de totes les parts

Aquesta és, de nou, una raó per la qual els auxiliars de vol mai se senten avorrits. Tots els dies, quan fas el teu treball, coneixes gent nova. Coneixeràs noves cultures i persones i aprendràs moltes coses d’elles. Treballar com a assistent t’ajudarà a millorar la teva personalitat i a aprendre la manera de comportar-se de la gent de diferents llocs.

Aconsegueix descomptes per a la teva família

No hi ha molts treballs que a més ofereixin avantatges per a la teva família o amics. Les aerolínies ofereixen descomptes per als membres de la família que podreu utilitzar mentre voleu tots junts. Algunes aerolínies ofereixen també vacances per als seus treballadors amb vols gratuïts.

Requisits indispensables per a ser hostesses de vol

Per a ser auxiliar de vol, com en altres professions, es requereix una preparació específica per a exercir de bona manera el treball. A més, s’exigeix estar sempre formant-se en idiomes per a continuar avançant.

Per això, existeixen rigorosos requisits per a ser hostessa.

-En primer lloc, ser major d’edat. Més de 18 anys en diverses companyies, encara que hi ha aerolínies que situen el mínim en els 21 anys.

-Altura mínima. S’exigeix, per a les dones, mesurar un mínim de 1,57 m i en el cas dels homes, de 1,68 m. I això és per motius de seguretat i per a poder arribar al material d’emergència.

-Comptar amb els estudis necessaris. És obligatori tenir el Certificat Oficial TCP, que s’aconsegueix en centres homologats pel Ministeri de Foment. Per a entrar a estudiar aquesta titulació has de tenir superada l’ESO.

-Idiomes. És indispensable tenir un nivell d’anglès elevat. A més, les aerolínies valoraran d’una forma diferent el domini d’altres idiomes.

-Proves físiques superades, com a natació. També et prepararan en altres proves físiques perquè has de demostrar que pots aguantar el desplegament físic que comporta aquesta professió. També has d’estar format per a actuar en cas d’accident.

-Superar el certificat mèdic aeronàutic pel qual s’acredita posseir una salut física i mental òptimes.

-Tenir disponibilitat per a moure’s geogràficament. És necessari estar en condicions de passar dies fora de casa en altres països o ciutats.

Què estudiar per a ser hostessa?

Com has pogut veure, són molts els beneficis de començar una carrera en el camp de l’aviació. Per a decidir-te per aquesta professió, has de valorar quines són les teves prioritats i comprovar que els requisits s’adapten al que cerques. El més important és saber què estudiar per a ser hostessa i que et preparis amb professionals que et garanteixin una formació de qualitat. Triar una escola oficial que et formi adequadament i t’orienti en aquest àmbit és la clau perquè puguis entrar en les aerolínies millor considerades. I perquè, per tant, gaudis d’aquesta professió. Amb un entrenament adequat, podràs desenvolupar les habilitats i els requisits necessaris per a ser hostessa d’alta volada.

Vols saber més sobre el curs de tripulant de cabina de passatgers? Clica aquí