History

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada l’any 1974.
D’aleshores ençà l’Escola ha format i titulat més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa. Un constant i sostingut esforç d’adaptació al llarg dels anys junt amb un alt grau d’auto-exigència per a la millora contínua de la capacitació del nostre professorat, les nostres titulacions i els seus plans d’estudis corresponents, les nostres instal·lacions i serveis han permès a la nostra institució posicionar-se com un centre privat d’educació superior i universitària de referència a Barcelona.

Who are we

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada l’any 1974.
D’aleshores ençà l’Escola ha format i titulat més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa. Un constant i sostingut esforç d’adaptació al llarg dels anys junt amb un alt grau d’auto-exigència per a la millora contínua de la capacitació del nostre professorat, les nostres titulacions i els seus plans d’estudis corresponents, les nostres instal·lacions i serveis han permès a la nostra institució posicionar-se com un centre privat d’educació superior i universitària de referència a Barcelona.

Educational methods

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada l’any 1974.
D’aleshores ençà l’Escola ha format i titulat més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa. Un constant i sostingut esforç d’adaptació al llarg dels anys junt amb un alt grau d’auto-exigència per a la millora contínua de la capacitació del nostre professorat, les nostres titulacions i els seus plans d’estudis corresponents, les nostres instal·lacions i serveis han permès a la nostra institució posicionar-se com un centre privat d’educació superior i universitària de referència a Barcelona.

Educational project

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada l’any 1974.
D’aleshores ençà l’Escola ha format i titulat més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa. Un constant i sostingut esforç d’adaptació al llarg dels anys junt amb un alt grau d’auto-exigència per a la millora contínua de la capacitació del nostre professorat, les nostres titulacions i els seus plans d’estudis corresponents, les nostres instal·lacions i serveis han permès a la nostra institució posicionar-se com un centre privat d’educació superior i universitària de referència a Barcelona.

49
30.000
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
Equipament
Equipament | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
Qualitat
+500
Millora contínua i foment de l’excel·lència. Certificació ISO 9001:2008
Projecte educatiu
Projecte educatiu | Escola Universitària Formatic Barcelona
Àmplia i progressiva oferta educativa especialitzada
Metodologia
Metodologia | Escola Universitària Formatic Barcelona
Activa i participativa. Atenció i tutories personalitzades, treball en equip, etc.
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
93%
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
24
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
 | Escola Universitària Formatic Barcelona
Quality

L’EUFB compta amb una Comissió de Qualitat dirigida pel responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del Centre. La Comissió de Qualitat de l’EUFB s’encarrega d’impulsar i desenvolupar la política de qualitat a les àrees de docència, investigació i gestió, sotmetent a avaluació de manera sistemàtica i continuada a la institució.

FORMATIC BARNA S.A. és una Escola Superior i Universitària, fundada a l’any 1974, que està adscrita a la Universitat de Girona. Els nostres clients són alumnes que utilitzen els nostres serveis per:

a) Graduar-se en els Estudis Universitaris de Turisme

b) Completar las seva formació en les àrees de coneixement del turisme, la comunicació i l’empresa.
FORMATIC BARNA S.A. basa la seva activitat en els següents principis i valors:

 1. 1.Excel·lència tècnica:
 1. a.Els professionals i col·laboradors han de tenir uns coneixements tècnics que els permetin fer la seva feina amb correcció i seguretat, i estan en un procés de millora continua. Per tant, s’afavorirà el desenvolupament professional del professorat i del PAS mitjançant formació personal i planificada.
 1. b.En cas de dubte cal traslladar la qüestió al cap de departament i transmetre i difondre la resposta a la resta de col·laboradors per assegurar que tot l’equip aprèn de l’activitat quotidiana.
 1. c.S’estableixen recursos per assegurar que els professionals i l’organització reben informació de les novetats legislatives.
 1. d.Tot l’equip rep formació interna i externa de forma periòdica.
 1. e.Els nostres serveis es fan sempre respectant la legislació vigent.
 1. f.Orientació al client: Totes les activitats desenvolupades estan dirigides a satisfer les necessitats i expectatives dels clients. Per això, es considera bàsic el compliment dels següents principis. Qualitat del producte:

– Compliment dels requisits expressats pels clients

– Recerca continuada per a la gestió i millora del sistema

– Optimització dels resultats i rendiments a més de la millora contínua

– Anàlisi dels requisits del client, aportació de recursos i millora del servei i atenció.

 

 1. 2.Treball en equip:
 1. a.L’ambient de treball es basa, donada la mida d’empresa, en un treball en equip que facilita tant el coneixement de la feina entre tots com la motivació personal i general.
 1. b.Les instal·lacions disposen d’infraestructures que eviten influències de calor, sorolls, vibracions, brutícia, contaminacions o altres factors que poguessin distorsionar l’adequada combinació d’aspectes físics que permeten l’orientació d’ambient de treball positiu.
 1. 3.Sistematitzar i organitzar la feina:
 1. a.FORMATIC BARNA S.A. es dota d’un sistema de gestió de la qualitat que comprèn tota l’activitat de l’empresa.
 1. b.Aquest sistema es basa en el sistema ISO i és política de l’empresa mantenir la certificació externa de la

 

 1. 4.Aprofundir en els Sistemes d’Informació i en la tecnologia Internet/Intranet:
 1. a.Tenir sistemes d’informació potents i molt enllaçats en la feina quotidiana que materialitzin la reducció dels serveis i potenciïn la feina en equip.
 1. b.Utilitzar a fons les opcions de relació i comunicació d’Internet i/o Intranet amb els nostres alumnes.

 

Per assolir els objectius, pretenem complir tots els requisits aplicables de la NORMA ISO-9001:2008 i establir Objectius assequibles i mesurables, a més del compromís explícit amb la millora contínua del Sistema de Gestió.

 

La Direcció de FORMATIC BARNA, S.A. és la màxima responsable de la qualitat dels serveis oferts i defineix la Política i Objectius de la mateixa i ha constituït una Comissió de Qualitat (CQ) amb responsabilitat i autoritat per a la implantació i manteniment dels processos, informar a la Direcció de les oportunitats de millora i els avenços del Sistema de Gestió i que la consciència d’orientació al client i millora contínua sigui un concepte assumit en tots els nivells de l’Organització.

LA DIRECCIÓ DE FORMATIC BARNA S.A.

Benvolguts/des alumnes,

Com ja sabeu, l’Escola és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) per a impartir el grau en Turisme des de l’any 2010. Segons el Reial Decret 1393/20017, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, totes les titulacions universitàries han de ser sotmeses a un procés d’acreditació que avalua la seva qualitat i decideix sobre la seva continuïtat. En el cas dels estudis de grau i doctorat aquesta acreditació s’ha de dur a terme cada 6 anys. Per tot això l’Escola Universitària Formatic Barcelona es troba immersa dins d’aquest procés d’acreditació del Grau en Turisme seguint les indicacions de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

El procés d’acreditació contempla una primera fase d’avaluació interna. A aquests efectes es constitueix un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) que elabora un autoinfome a partir de diverses dades i indicadors. Aquest comitè està format per representants de la institució educativa (direcció, docents, estudiants, organitzacions externes, etc.). L’autoinfome s’envia a l’AQU Catalunya per a la seva valoració. Després d’estudiar la documentació i d’una visita al centre, el comitè extern de l’AQU emet el seu informe a la Comissió d’Acreditació de l’AQU que generarà un informe positiu o negatiu.

Us adjuntem informació relativa a aquest procés d’acreditació.

Cordialment,

La Direcció

Veure arxiu

Veure arxiu

El curs 2015-16:

PresidentJosé Luis Meneses (Director)

Responsable de Qualitat

Josep Boyra Amposta (Cap d’Estudis/Responsable de Recerca i Relacions Institucionals, Auditor Intern)

Coordinadors Acadèmics

Josep Boyra Amposta (Cap de Departament Ciències Socials i Turisme)
Albert-Pol Miró (Cap de Departament Ciències Empresarials i Jurídiques)
Anna Alvado (Cap de Departament Ciències de la Comunicació i Màrqueting)

 

Professors

Oriol Alonso (Professor i auditor intern ISO)
Joan Sorribes (Professor i auditor intern ISO)
Josep Martínez (Professor i auditor intern ISO)

 

PAS

Jordi Garcia (Secretari del CAI, Cap de Gestió Acadèmica)
Noemi Martínez (Servei de Pràctiques i Borsa de Treball)
Josep Bru ( Assessoria Jurídica)

 

Estudiants

 

David Montañés Iranzo (3r de Turisme DNI 48105768A)
Raquel Monforte Rodríguez (1r de Turisme DNI 47977035R)
Paulina Beltrán Garcia (1r de Turisme DNI 41554057A)

 

Representants organitzacions externes

Marta Flores (Responsable de Màrqueting Internacional i Turisme del Corte Inglés de Catalunya)
David Carretero (Director de Ventes, Fira de Barcelona)

Graduats

Axel Hermida (Graduat en Turisme 2014)
Aniol Colillas (Graduat en Turisme 2015)
Aslanbek Kusaev (Graduat en Turisme 2014)

 

Representats de la UdG

Joaquim Majó (Delegat del Rector de la UdG per les Escoles Adscrites)
Pilar Del Acebo (Gabinet de Planificació i Avaluació UdG)

Informe curs 10-11Informe curs 11-12

Informe curs 12-13