• Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/recepcion-noia.jpg /><noscript><img
class=visible-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/recepcion-noia.jpg width=414 height=736 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/slide-nosaltres.jpg /><noscript><img
class=hidden-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/slide-nosaltres.jpg width=1856 height=1016 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>

  Som
  Formatic

 • Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/pasillo-mobile.jpg /><noscript><img
class=visible-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/pasillo-mobile.jpg width=414 height=736 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/pasillo-desktop.jpg /><noscript><img
class=hidden-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/pasillo-desktop.jpg width=1856 height=1016 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>

  Som
  Formatic

 • Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/estudiando-mobile.jpg /><noscript><img
class=visible-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/estudiando-mobile.jpg width=414 height=736 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/estudiando-desktop.jpg /><noscript><img
class=hidden-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/estudiando-desktop.jpg width=1856 height=1016 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>

  Som
  Formatic

 • Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/clase-vacia-mobile.jpg /><noscript><img
class=visible-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/clase-vacia-mobile.jpg width=414 height=736 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>Som <br data-lazy-src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/clase-vacia.jpg /><noscript><img
class=hidden-mobile src=https://www.formaticbarcelona.com/wp-content/uploads/2019/03/clase-vacia.jpg width=1856 height=1016 alt= Formatic | Escola Universitària Formatic Barcelona" title=""/>

  Som
  Formatic

Una de les institucions educatives amb més prestigi a la ciutat de Barcelona

Història

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és una institució educativa privada fundada l’any 1974.

D’aleshores ençà l’Escola ha format i titulat més de 20.000 estudiants en els àmbits del turisme, la comunicació i l’empresa. Un constant i sostingut esforç d’adaptació al llarg dels anys junt amb un alt grau d’auto-exigència per a la millora contínua de la capacitació del nostre professorat, les nostres titulacions i els seus plans d’estudis corresponents, les nostres instal·lacions i serveis han permès a la nostra institució posicionar-se com un centre privat d’educació superior i universitària de referència a Barcelona.

 • Turisme
 • Comunicació
 • Empresa
 • Esports
Qui som

L’Escola Universitària Formatic Barcelona s’ha distingit sempre per la seva voluntat de superació constant en la prestació dels serveis a l’alumne per tal de garantir l’èxit acadèmic i professional dels nostres estudiants al llarg dels anys.

Tant la Direcció com el conjunt de professors que integren el claustre de docents de l’Escola tenen com a missió principal la millora contínua dels processos de formació i exigència acadèmica, capacitació professional i inserció laboral dels nostres estudiants en l’àmbit tant nacional com internacional.

Metodologia educativa

L’Escola Universitària Formatic Barcelona està plenament adaptada a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Aquesta metodologia es basa en la formulació d’unes competències transversals per a cadascun dels programes formatius que impartim a l’EUFB. L’assoliment de cadascuna d’aquestes competències es fa mitjançant l’avaluació contínua dels estudiants que garanteix en tot moment el nivell de consecució dels seus resultats d’aprenentatge. La metodologia educativa emprada és doncs molt dinàmica i posa en valor el protagonisme de l’estudiant.

Projecte educatiu

El projecte educatiu de l’Escola Universitària Formatic Barcelona s’estructura, fonamentalment, en tres grans àrees de coneixement com són el turisme, la comunicació i l’empresa. En relació a aquestes àrees, l’EUFB ofereix Graus universitàries, Cicles Formatius de Grau Superior, Màsters i Diplomes d’especialització.

El nostre interès pels estudiants va més enllà de la qualitat de la docència i la investigació i arriba fins a la inserció de l’alumne/a en el món laboral. El projecte educatiu de l’Escola vol proporcionar una adequada formació científica en els aspectes teòrics i pràctics, per això té en compte els següents objectius fonamentals.

Amb independència dels objectius específics de cada matèria es potenciarà en cada estudiant:

 • El desenvolupament de les seves capacitats crítiques i reflexives
 • La seva capacitat de treball en equip
 • Les seves habilitats i capacitats a l’hora de prendre decisions
 • La seva capacitat d’anàlisi i síntesi en situacions de treball
 • Motivar la recerca amb l’objectiu de facilitar l’assimilació dels coneixements teòrics i l’adquisició d’habilitats i competències
 • Potenciar el creixement personal, les habilitats socials, la reflexió i iniciatives pel medi ambient i el desenvolupament sostenible
Experiència
49
Anys impartint estudis de turisme, comunicació, empresa i esport
Titulats
30.000
Més de 30.000 estudiants titulats des de 1974
Localització
Localització | Escola Universitària Formatic Barcelona
Situat al centre de Barcelona. Proximitat amb transports públics
Infraestructura
Infraestructura | Escola Universitària Formatic Barcelona
Més de 2500 metres quadrats d’instal·lacions
Equipament
Equipament | Escola Universitària Formatic Barcelona
Tots els nostres espais disposen d’equips d’última generació
Organització
Organització | Escola Universitària Formatic Barcelona
Un equip de més de 60 professionals al servei de l’estudiant
Pràctiques
+500
Convenis amb més de 500 institucions i empreses líders
Qualitat
Qualitat | Escola Universitària Formatic Barcelona
Millora contínua i foment de l’excel·lència. Certificació ISO 9001:2008
Projecte educatiu
Projecte educatiu | Escola Universitària Formatic Barcelona
Àmplia i progressiva oferta educativa especialitzada
Metodologia
Metodologia | Escola Universitària Formatic Barcelona
Activa i participativa. Atenció i tutories personalitzades, treball en equip, etc.
Compromís amb l’estudiant
Compromís amb l’estudiant | Escola Universitària Formatic Barcelona
Nombrós equip de professors amb àmplia experiència docent
Investigació
Investigació | Escola Universitària Formatic Barcelona
Grup de recerca propi amb reconeixement oficial de la UdG
Publicacions
Publicacions | Escola Universitària Formatic Barcelona
Llibres, quaderns, actes, revistes que es publiquen cada curs
Inserció laboral
93%
Borsa activa d’ofertes de treball, amb un índex del 93% d’inserció laboral
Idiomes
Idiomes | Escola Universitària Formatic Barcelona
Centre Examinador Oficial de Cambridge (Exams Catalunya), Institut Français i Goethe Institut per a tots els nivells d'Anglès, Francès i Alemany,
Erasmus
24
Carta Erasmus pròpia i convenis amb 24 universitats europees
Alumni
Alumni | Escola Universitària Formatic Barcelona
Agrupació d’ex-alumnes; manté i consolida la relació amb els titulats
Transferència de coneixement
Transferència de coneixement | Escola Universitària Formatic Barcelona
Organitzem congressos internacionals, conferències, seminaris, Universitat
d’Estiu i jornades tècniques
Internacional
Internacional | Escola Universitària Formatic Barcelona
Programes de col·laboració internacionals. Visites de professors estrangers
Qualitat

L’EUFB compta amb una Comissió de Qualitat dirigida pel responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del Centre. La Comissió de Qualitat de l’EUFB s’encarrega d’impulsar i desenvolupar la política de qualitat a les àrees de docència, investigació i gestió, sotmetent a avaluació de manera sistemàtica i continuada a la institució.

Funcions de la comissió de qualitat

Gestionar els processos d’avaluació interna així com l’assessorament en temes de qualitat.
El-laborar els expedients i/o informes dels títols a verificar, els seguiments dels títols ja implantats i l’avaluació per a la renovació de l’acreditació dels estudis implantats a l’EUFB.

Organitzar i coordinar accions que condueixin a l’elaboració de plans de millora de la qualitat de les funcions i serveis de l’EUFB.
El.laborar sistemes d’indicadors que facilitin el seguiment i el control de les polítiques de millora de la qualitat de l’EUFB.

A més, el Reial Decret 1393/2007, modificat pel Reial Decret 861/2010 estableix que tots els títols han de tenir un Sistema de Garantia de la Qualitat que permeti una gestió eficient i la millora dels títols oficials que permeti el procés d’acreditació.

Així doncs les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els títols universitaris han de sotmetre’s a un procés d’avaluació per a la verificació, seguiment i acreditació. Per aquest motiu el nostre Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’EUFB s’ha dotat de mecanismes de seguiment correcte i útil dels títols que s’imparteixen a l’EUFB que generen informació quantitativa i qualitativa que permeti prendre decisions per a la millora dels títols i de la gestió.

Política de qualitat

FORMATIC BARNA S.A. és una Escola Superior i Universitària, fundada a l’any 1974, que està adscrita a la Universitat de Girona. Els nostres clients són alumnes que utilitzen els nostres serveis per:

a) Graduar-se en els Estudis Universitaris de Turisme

b) Completar las seva formació en les àrees de coneixement del turisme, la comunicació i l’empresa.
FORMATIC BARNA S.A. basa la seva activitat en els següents principis i valors:

 1. 1.Excel·lència tècnica:
 1. a.Els professionals i col·laboradors han de tenir uns coneixements tècnics que els permetin fer la seva feina amb correcció i seguretat, i estan en un procés de millora continua. Per tant, s’afavorirà el desenvolupament professional del professorat i del PAS mitjançant formació personal i planificada.
 1. b.En cas de dubte cal traslladar la qüestió al cap de departament i transmetre i difondre la resposta a la resta de col·laboradors per assegurar que tot l’equip aprèn de l’activitat quotidiana.
 1. c.S’estableixen recursos per assegurar que els professionals i l’organització reben informació de les novetats legislatives.
 1. d.Tot l’equip rep formació interna i externa de forma periòdica.
 1. e.Els nostres serveis es fan sempre respectant la legislació vigent.
 1. f.Orientació al client: Totes les activitats desenvolupades estan dirigides a satisfer les necessitats i expectatives dels clients. Per això, es considera bàsic el compliment dels següents principis. Qualitat del producte:

– Compliment dels requisits expressats pels clients

– Recerca continuada per a la gestió i millora del sistema

– Optimització dels resultats i rendiments a més de la millora contínua

– Anàlisi dels requisits del client, aportació de recursos i millora del servei i atenció.

 

 1. 2.Treball en equip:
 1. a.L’ambient de treball es basa, donada la mida d’empresa, en un treball en equip que facilita tant el coneixement de la feina entre tots com la motivació personal i general.
 1. b.Les instal·lacions disposen d’infraestructures que eviten influències de calor, sorolls, vibracions, brutícia, contaminacions o altres factors que poguessin distorsionar l’adequada combinació d’aspectes físics que permeten l’orientació d’ambient de treball positiu.
 1. 3.Sistematitzar i organitzar la feina:
 1. a.FORMATIC BARNA S.A. es dota d’un sistema de gestió de la qualitat que comprèn tota l’activitat de l’empresa.
 1. b.Aquest sistema es basa en el sistema ISO i és política de l’empresa mantenir la certificació externa de la

 

 1. 4.Aprofundir en els Sistemes d’Informació i en la tecnologia Internet/Intranet:
 1. a.Tenir sistemes d’informació potents i molt enllaçats en la feina quotidiana que materialitzin la reducció dels serveis i potenciïn la feina en equip.
 1. b.Utilitzar a fons les opcions de relació i comunicació d’Internet i/o Intranet amb els nostres alumnes.

 

Per assolir els objectius, pretenem complir tots els requisits aplicables de la NORMA ISO-9001:2008 i establir Objectius assequibles i mesurables, a més del compromís explícit amb la millora contínua del Sistema de Gestió.

 

La Direcció de FORMATIC BARNA, S.A. és la màxima responsable de la qualitat dels serveis oferts i defineix la Política i Objectius de la mateixa i ha constituït una Comissió de Qualitat (CQ) amb responsabilitat i autoritat per a la implantació i manteniment dels processos, informar a la Direcció de les oportunitats de millora i els avenços del Sistema de Gestió i que la consciència d’orientació al client i millora contínua sigui un concepte assumit en tots els nivells de l’Organització.

LA DIRECCIÓ DE FORMATIC BARNA S.A.

Informació sobre el SGIQ

Mapa de Processos

 

Processos

Procés d'Acreditació

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) per a impartir el grau en Turisme des de l’any 2010. Segons el Reial Decret 1393/20017, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, totes les titulacions universitàries han de ser sotmeses a un procés d’acreditació que avalua la seva qualitat i decideix sobre la seva continuïtat. En el cas dels estudis de grau i doctorat aquesta acreditació s’ha de dur a terme cada 6 anys. Per tot això l’Escola Universitària Formatic Barcelona es troba immersa dins d’aquest procés d’acreditació del Grau en Turisme seguint les indicacions de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

El procés d’acreditació contempla una primera fase d’avaluació interna. A aquests efectes es constitueix un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) que elabora un autoinfome a partir de diverses dades i indicadors. Aquest comitè està format per representants de la institució educativa (direcció, docents, estudiants, organitzacions externes, etc.). L’autoinfome s’envia a l’AQU Catalunya per a la seva valoració. Després d’estudiar la documentació i d’una visita al centre, el comitè extern de l’AQU emet el seu informe a la Comissió d’Acreditació de l’AQU que generarà un informe positiu o negatiu.

Us adjuntem informació relativa a aquest procés d’acreditació.

 

Calendari d’acreditació Grau en Turisme

 

Composició del Comitè Avaluació Intern (CAI)

Curs 2022-23

 

Autoinforme 2022
Pla de Millora
Informe Acreditació anterior Grau en Turisme

Veure arxiu

Informes de seguiment

Informe curs 10-11

Informe curs 11-12

Informe curs 12-13

Pla de Millora EUFB 2019-2020

 

Informes ISO

Veure arxiu

Informació sobre resultats