• Qualitat
1.- INTRODUCCIÓ

La EUFB compta amb una Comissió de Qualitat dirigida pel responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del Centre. La Comissió de Qualitat del EUFB encarrega d’impulsar i desenvolupar la política de qualitat en les àrees de docència, recerca i gestió, sotmetent a avaluació de manera sistemàtica i continuada en la institució.

2.- POLÍTICA DE QUALITAT

POLÍTICA DE QUALITAT DE L’ ESCOLA UNIVERSITÀRIA FORMATIC BARCELONA

FORMATIC BARNA S.A. és una Escola Universitària, fundada a l’any 1974, que està adscrita a la Universitat de Girona. Des de la data de la seva creació fins ara, l’Escola Universitària Formatic Barcelona (EUFB) ha procurat treballar amb i per la qualitat. Aquesta màxima s’ha aplicat tant internament com externament. L’EUFB té una Política de Qualitat aprovada per la Direcció del Centre que és coherent amb l’estratègia de negoci de l’organització.
El disseny i implementació de la seva política de qualitat estan influenciats pel context i els canvis que es produeixen en el mateix. L’EUFB es manté ferma en l’abast i en la seva voluntat de continuar oferint els millors serveis als seus clients i això és possible donada la seva adaptació constat per atendre els requeriments dels actors i factors interns i externs. Aquesta adaptació al context i la millora continua com a eixos estratègics clau permeten que l’EUFB faci de manera satisfactòria aquest exercici d’evolució constant i de lectura dels nous requeriments i exigències de la societat.
Aquesta política de qualitat és coneguda i entesa pels treballadors a partir de la formació rebuda sobre la mateixa a l’inici de cada curs. Per altra banda, la política de qualitat està disponible permanentment en la pàgina web de l’EUFB a l’abast de tota la comunitat educativa i dels nostres grups d’interès o stakeholders (https://www.formaticbarcelona.com/formatic/).

La nostra raó de ser són els nostres alumnes que utilitzen els nostres serveis per assolir els objectius de:
a) Graduar-se en els Estudis Universitaris de Turisme.
b) Completar las seva formació en les àrees de coneixement del turisme, la comunicació i l’empresa.

FORMATIC BARNA S.A. basa la seva activitat en els següents principis i valors:
1. Acompliment dels requeriments legals aplicables en l’àmbit de la docència en els diferents nivells educatius, així com de tots els requeriments que ens siguin aplicables.
2. Excel·lència tècnica.
3. Orientació al client: Totes les activitats desenvolupades estan dirigides a satisfer les necessitats i expectatives dels nostres stakeholders.
4. Treball en equip.
5. Sistematització i organització de la feina.
Codi de referència PQ01
Data 18 de maig de 2023 Revisió i edició 6
6. Aprofundiment en els Sistemes d’Informació i en la tecnologia Internet/Intranet facilitant la docència en qualsevol dels seus formats.

La Direcció de FORMATIC BARNA, S.A. és la màxima responsable de la qualitat dels serveis oferts i defineix la política i objectius de la mateixa i ha constituït una Comissió de Qualitat (CQ) amb responsabilitat i autoritat per a la implantació i manteniment dels processos, informar a la Direcció de les oportunitats de millora i els
avenços del Sistema de Gestió i que la consciència d’orientació al client i millora contínua (Pla de millora) sigui un concepte assumit en tots els nivells de l’Organització.

 

LA DIRECCIÓ DE FORMATIC BARNA S.A.

3.- COMISSIÓ DE QUALITAT

Composició de la Comissió de Qualitat de l’EUFB

Nom i cognomsCàrrecResponsabilitat
Jordi Garcia GuitartDegà / DirectorPresident/a de la CQC
Josep BoyraSots-Director de l’EUFBCoordinador/a de l’estudi
Joan SorribesCap de QualitatResponsable de Qualitat del Centre
Anna AlvadoCap d’EstudisCoordinadora de l’estudi….
Lola PérezResponsable On-lineProfessor/a del departament….
Laura PlaCap del Servei de Pràctiques / Borsa de TreballPersonal PAS/ Servei Pràctiques
Deirdré GarciaEstudiantEstudiant de grau 4rt curs
Raquel GranadoEstudiantEstudiant de grau 3r curs
Claudia BoyéEstudiantEstudiant de grau 2n curs
Maite MarínEstudiantEstudiant de grau 1r curs
Nil AgutGraduatEx-estudiant de grau
Maria CanteroAdministrador/a de la facultat / escolaRepresentant del PAS
David CarreteroDirector de Vendes Fira BCNRepresentant extern
Maite MaciánCap de Secretaria AcadèmicaSecretari
Pilar del AceboMembre del GPAMembre del GPA

 

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE QUALITAT

  • Gestionar els processos d’avaluació interna, així com l’assessorament en temes de qualitat.
    Elaborar els expedients i / o informes dels títols a verificar, els seguiments dels títols ja implantats i l’avaluació per a la renovació de l’acreditació dels estudis implantats en l’EUFB.
  • Organitzar i coordinar accions que condueixin a l’elaboració de plans de millora de la qualitat de les funcions i serveis de l’EUFB.
  • Elaborar sistemes d’indicadors que facilitin el seguiment i el control de les polítiques de millora de la qualitat de l’EUFB.

A més, el Reial decret 1393/2007, modificat pel Reial decret 861/2010 estableix que tots els títols han de tenir un Sistema de Garantia de la Qualitat que permeti una gestió eficient i la millora dels títols oficials que permeti el procés d’acreditació.

Així doncs, les directrius marcades per l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), els títols universitaris han de sotmetre’s a un procés d’avaluació per a la verificació, seguiment i acreditació. D’aquí el nostre Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del EUFB ha dotat de mecanismes de seguiment correcte i útil dels títols que s’imparteixen en l’EUFB que generen informació quantitativa i qualitativa que permeti prendre decisions per a la millora dels títols i de la gestió.

4.- MANUAL DE QUALITAT
5.- PROCÉS ACREDITACIÓ

L’Escola Universitària Formatic Barcelona és un centre adscrit a la Universitat de Girona (UdG) per a impartir el grau en Turisme des de l’any 2010. Segons el Reial Decret 1393/20017, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, totes les titulacions universitàries han de ser sotmeses a un procés d’acreditació que avalua la seva qualitat i decideix sobre la seva continuïtat. En el cas dels estudis de grau i doctorat aquesta acreditació s’ha de dur a terme cada 6 anys. Per tot això l’Escola Universitària Formatic Barcelona es troba immersa dins d’aquest procés d’acreditació del Grau en Turisme seguint les indicacions de l’Agència de Qualitat Universitària (AQU).

El procés d’acreditació contempla una primera fase d’avaluació interna. A aquests efectes es constitueix un Comitè d’Avaluació Intern (CAI) que elabora un autoinfome a partir de diverses dades i indicadors. Aquest comitè està format per representants de la institució educativa (direcció, docents, estudiants, organitzacions externes, etc.). L’autoinfome s’envia a l’AQU Catalunya per a la seva valoració. Després d’estudiar la documentació i d’una visita al centre, el comitè extern de l’AQU emet el seu informe a la Comissió d’Acreditació de l’AQU que generarà un informe positiu o negatiu.

6.- SISTEMA DE GARANTIA INTERNA DE LA QUALITAT
8.- MARC VSMA

<a href=”https://www.udg.edu/ca/estudia/Oferta-formativa/Graus/Fitxes?IDE=1316&amp;ID=3160G0109″>Informes de la titulació</a>

&nbsp;

9.- PLA DE MILLORA
11.- AVALUACIÓ I RESULTATS