12 maig 2019

Una aproximació a l’Alt Berguedà com a destinació turística

ALVADO, A.; BOYRA, J.; MIRÓ, AP.;

Aquest llibre presenta la realitat socioeconòmica de la Comarca del Berguedà, així com s’endinsa en l’estudi al detall, en termes d’explotació empresarial i planificació de la comunicació, d’un dels seus recursos patrimonials per facilitar la consolidació del Monestir de Sant Llorenç com a recurs turístic de qualitat.
En el primer capítol d’aquesta obra el lector trobarà una aproximació al context, amb una descripció de realitat geogràfica i social del territori; el segon capítol analitza l’estat socio-econòmic i a partir del cas concret del Monestir de Sant Llorenç es fa una aproximació a la potencialitat d’explotació d’aquest recurs turístic. I com a tercer i últim capítol, es fa una aproximació primer des d’una vessant teòrica a la comunicació, per acabar amb una aproximació més pràctica, de consultoria de comunicació estratègica a un municipi en concret, Guardiola del Berguedà.

Carregar més notícies