Les millors sortides laborals dels Cicles formatius de grau superior en administració i finances

Els Cicles Formatius de Grau Superior en Administració i Finances ofereixen una via cap a una carrera plena de possibilitats en el món dels negocis i les finances. En aquest article, explorarem les nombroses i emocionants sortides laborals disponibles per a aquells que completen aquests programes educatius. Des de la gestió financera fins a l’administració d’empreses, aquests títols ofereixen un ventall d’oportunitats que poden conduir a l’èxit professional.

1. Comptable i Analista Financer:

Un dels camins més evidents per als graduats en Administració i Finances és convertir-se en comptables o analistes financers. Aquests professionals són responsables de rastrejar i avaluar la salut financera de les empreses, elaborar informes financers i proporcionar assessorament sobre decisions monetàries importants.

2. Gestió d’Empreses:

Els titulats en administració i finances estan perfectament preparats per a llocs de gestió en empreses de totes les grandàries. Ja sigui com a gerents de projectes, gerents de recursos humans o gerents d’operacions, aquests professionals poden exercir un paper fonamental en la presa de decisions i el creixement empresarial.

3. Consultoria Financera:

La consultoria financera és una altra ruta popular per als graduats en Administració i Finances. Treballant de manera independent o per a signatures de consultoria, aquests professionals brinden assessorament expert a empreses i particulars sobre qüestions financeres i d’inversió.

4. Controlador de Costos i Pressupost:

El control de costos i pressupost és fonamental en qualsevol organització. Els graduats en Administració i Finances poden exercir un paper crucial en garantir que les empreses es mantinguin dins dels seus pressupostos i maximitzin els seus recursos.

5. Especialista en Impostos:

La legislació tributària és complexa i canvia constantment. Els professionals amb formació en Administració i Finances són ideals per a treballs relacionats amb impostos, ajudant empreses i particulars a complir amb les regulacions fiscals i aprofitar al màxim els avantatges fiscals.

6. Gerent de Banca o Serveis Financers:

Les institucions financeres busquen activament a graduats en Administració i Finances per a ocupar llocs de gerència. Com a gerents de banca o serveis financers, tenen la tasca de supervisar operacions bancàries, gestionar comptes de clients i desenvolupar estratègies financeres.

7. Emprenedoria:

Molts titulats opten per iniciar els seus propis negocis. La formació en Administració i Finances proporciona les habilitats essencials per a la creació i gestió d’empreses, la qual cosa pot resultar en emprenedories reeixides en diversos sectors.

8. Auditoria:

Els auditors juguen un paper crític en la verificació de la precisió financera de les organitzacions. Els graduats en Administració i Finances poden trobar ocupació en signatures d’auditoria o treballar en departaments interns d’auditoria d’empreses.

9. Analista de Riscos:

Les empreses i les institucions financeres necessiten professionals capaços d’avaluar i gestionar riscos. Els graduats en Administració i Finances poden ocupar llocs d’analistes de riscos, ajudant a garantir la seguretat financera de les organitzacions.

10. Educació i Docència:

Per a aquells que tenen una passió per compartir coneixements, els programes de grau superior en Administració i Finances també poden servir com a base per a una carrera en l’educació i la docència, brindant formació valuosa a la pròxima generació de professionals financers.

Un títol en Administració i Finances ofereix una àmplia gamma d’oportunitats laborals en el món empresarial i financer. Els graduats estan altament demandats en diverses indústries i exerceixen un paper essencial en la gestió financera i la presa de decisions. Aquestes sortides laborals ofereixen tant seguretat com la possibilitat de creixement professional i personal. Si busques una carrera sòlida amb múltiples oportunitats, considera seriosament completar un Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.

L’èxit t’espera en el món de les finances i els negocis!

Si necessites més informació sobre els nostes CFGS d’aministració i finances, clica aquí

Documentació comptable obligatòria per a les empreses

Qualsevol persona que desenvolupi una activitat empresarial ha de tenir en compte que hi ha uns documents de naturalesa comptable que són obligatoris. A més dels llibres comptables, ha de presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil de la província en la qual es trobi el domicili social del seu negoci. Encara que aquestes obligacions recauen principalment en les societats mercantils, els treballadors autònoms tampoc estan exempts de portar la comptabilitat i complir amb aquests requeriments. Des de la Escola Universitària Formatic Barcelona t’ho explicarem més a fons.

Documentació comptable obligatòria

El Codi de Comerç d’Espanya, en el seu article 28, estableix clarament quins són els llibres comptables obligatoris per a qualsevol persona que desenvolupi una activitat empresarial:

Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals: És un document fonamental per al registre de la informació comptable i financera d’una empresa.

Llibre Diari: És un registre comptable que reflecteix totes les operacions que s’han realitzat en l’empresa de manera cronològica i detallada.

Els departaments de comptabilitat i finances són els encarregats de tenir tota aquesta documentació al dia i presentar-la davant l’Administració en els terminis que marca la llei.

Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals

El Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals és un document comptable obligatori que ha de ser portat per totes les empreses i que inclou l’inventari de béns i drets, estats financers i altres dades rellevants. Ha de presentar-se anualment en el Registre Mercantil corresponent, dins dels primers quatre mesos de l’exercici següent.

Aquest document ha d’incloure:

Balanç de la situació inicial de l’empresa, l’estat financer que reflecteix els actius, passius i patrimoni a l’inici de les operacions.

-Balanços de sumes i saldos que s’utilitzen per a comprovar l’evolució trimestral dels comptes comptables.

-Inventari de tancament d’exercici, un registre dels béns i drets que conformen el patrimoni de l’empresa en finalitzar l’exercici comptable.

-Comptes anuals, en les quals es recullen aquests informes comptables:

Balanç de situació, que mostra els actius, passius i patrimoni d’una empresa en un moment determinat.

Compte de pèrdues i guanys, on es reflecteixen els ingressos, despeses i beneficis obtinguts per una empresa durant un període determinat.

Estat de canvis en el patrimoni net, que resumeix les variacions en el patrimoni d’una empresa.

Estat de fluxos d’efectiu, en el qual es recullen els fluxos d’entrada i sortida d’efectiu d’una empresa durant un període determinat.

Memòria de l’exercici, un resum amb informació addicional sobre la situació financera i els resultats de l’empresa.

Com veus, el Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals ha d’explicar els béns i drets que conformen el patrimoni de l’empresa, així com els estats financers que reflecteixin els resultats obtinguts durant l’exercici comptable. En altres paraules, s’han de reflectir els ingressos i despeses que s’han generat, els deutes que s’han adquirit, els actius i passius de l’empresa, entre altres dades rellevants.

Llibre Diari

Un altre document comptable obligatori per a totes les empreses és el Llibre Diari. En ell, es registren totes les operacions comptables que es realitzen al llarg de l’exercici. Cada assentament comptable ha d’estar degudament justificat amb documents originals, com ara factures, rebuts o nòmines, per exemple.

S’organitza en dues columnes, una per al deure i una altra per a l’haver, i cada seient ha de reflectir almenys dos comptes: un compte que es carregui (deu) i una altra que s’aboni (haver-hi). Al final de l’exercici, s’han de totalitzar els comptes per a poder traslladar-les al llibre major.

El termini per a la presentació del Llibre Diari en el Registre Mercantil és de quatre mesos després del tancament de l’exercici, juntament amb la resta de la documentació comptable, com els comptes anuals i el llibre d’inventaris i balanços.

La informació inclosa en el mateix és fonamental per a l’elaboració dels estats financers. És primordial portar-ho correctament per a la presa de decisions empresarials i el compliment de les obligacions fiscals i legals.

És important destacar que les empreses poden portar el Llibre Diari de manera manual o electrònica, sempre que compleixin amb els requisits legals establerts. En qualsevol cas, l’empresa ha de garantir la integritat, fiabilitat i accessibilitat de la informació continguda en el llibre diari.

La importància d’una adequada gestió i administració

La gestió i administració adequades són fonamentals per a l’èxit de qualsevol empresa.

Si parlem de gestió, estem referint-nos a planificar, organitzar i controlar els recursos i activitats de l’empresa, amb l’objectiu d’aconseguir els objectius establerts. Per part seva, una administració eficient implica complir amb les obligacions legals i fiscals, portar una adequada comptabilitat i prendre decisions informades i estratègiques.

A Espanya, les empreses tenen una sèrie d’obligacions i regulacions que han de complir, per la qual cosa és essencial comptar amb una gestió i administració adequades per a garantir la viabilitat i el creixement de l’empresa.

CFGS Administració i Finances

Vols treballar com un professional comptable? Llavors, el cicle formatiu de grau superior en Administració i finances de la Escola Universitària Formatic Barcelona és per a tu.

Aquesta especialitat, complementària a la direcció i administració d’empreses, és una opció molt apetible per als estudiants que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en el sector, ja que ofereix una àmplia varietat de sortides laborals.

L’objectiu principal d’aquesta titulació és capacitar a l’estudiant per a planificar i dur a terme les tasques d’administració i gestió, tant en empreses públiques o privades de processos laborals, fiscals, financers o comptables. L’estudiant aplicarà la normativa actual i seguirà els protocols de gestió de qualitat per a assegurar la satisfacció del client o usuari. A més, serà responsable de la gestió de la informació i prendrà mesures per a garantir un alt nivell d’eficiència en totes les operacions.

En definitiva, tota empresa ha de comptar amb un departament comptable que asseguri que els documents i informes requerits per l’Administració, com el Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals i el Llibre Diari, siguin presentats en termini i forma correctes. A la Escola Universitària Formatic Barcelona preparem als nostres alumnes per al futur i el nostre cicle formatiu de grau superior en Administració i finances és una bona base per a desenvolupar la teva carrera laboral en aquest àmbit.

Vols més informació sobre els nostres CFGS d’administració i finances? Clica aquí