Les millors sortides laborals dels Cicles formatius de grau superior en administració i finances

Els Cicles Formatius de Grau Superior en Administració i Finances ofereixen una via cap a una carrera plena de possibilitats en el món dels negocis i les finances. En aquest article, explorarem les nombroses i emocionants sortides laborals disponibles per a aquells que completen aquests programes educatius. Des de la gestió financera fins a l’administració d’empreses, aquests títols ofereixen un ventall d’oportunitats que poden conduir a l’èxit professional.

1. Comptable i Analista Financer:

Un dels camins més evidents per als graduats en Administració i Finances és convertir-se en comptables o analistes financers. Aquests professionals són responsables de rastrejar i avaluar la salut financera de les empreses, elaborar informes financers i proporcionar assessorament sobre decisions monetàries importants.

2. Gestió d’Empreses:

Els titulats en administració i finances estan perfectament preparats per a llocs de gestió en empreses de totes les grandàries. Ja sigui com a gerents de projectes, gerents de recursos humans o gerents d’operacions, aquests professionals poden exercir un paper fonamental en la presa de decisions i el creixement empresarial.

3. Consultoria Financera:

La consultoria financera és una altra ruta popular per als graduats en Administració i Finances. Treballant de manera independent o per a signatures de consultoria, aquests professionals brinden assessorament expert a empreses i particulars sobre qüestions financeres i d’inversió.

4. Controlador de Costos i Pressupost:

El control de costos i pressupost és fonamental en qualsevol organització. Els graduats en Administració i Finances poden exercir un paper crucial en garantir que les empreses es mantinguin dins dels seus pressupostos i maximitzin els seus recursos.

5. Especialista en Impostos:

La legislació tributària és complexa i canvia constantment. Els professionals amb formació en Administració i Finances són ideals per a treballs relacionats amb impostos, ajudant empreses i particulars a complir amb les regulacions fiscals i aprofitar al màxim els avantatges fiscals.

6. Gerent de Banca o Serveis Financers:

Les institucions financeres busquen activament a graduats en Administració i Finances per a ocupar llocs de gerència. Com a gerents de banca o serveis financers, tenen la tasca de supervisar operacions bancàries, gestionar comptes de clients i desenvolupar estratègies financeres.

7. Emprenedoria:

Molts titulats opten per iniciar els seus propis negocis. La formació en Administració i Finances proporciona les habilitats essencials per a la creació i gestió d’empreses, la qual cosa pot resultar en emprenedories reeixides en diversos sectors.

8. Auditoria:

Els auditors juguen un paper crític en la verificació de la precisió financera de les organitzacions. Els graduats en Administració i Finances poden trobar ocupació en signatures d’auditoria o treballar en departaments interns d’auditoria d’empreses.

9. Analista de Riscos:

Les empreses i les institucions financeres necessiten professionals capaços d’avaluar i gestionar riscos. Els graduats en Administració i Finances poden ocupar llocs d’analistes de riscos, ajudant a garantir la seguretat financera de les organitzacions.

10. Educació i Docència:

Per a aquells que tenen una passió per compartir coneixements, els programes de grau superior en Administració i Finances també poden servir com a base per a una carrera en l’educació i la docència, brindant formació valuosa a la pròxima generació de professionals financers.

Un títol en Administració i Finances ofereix una àmplia gamma d’oportunitats laborals en el món empresarial i financer. Els graduats estan altament demandats en diverses indústries i exerceixen un paper essencial en la gestió financera i la presa de decisions. Aquestes sortides laborals ofereixen tant seguretat com la possibilitat de creixement professional i personal. Si busques una carrera sòlida amb múltiples oportunitats, considera seriosament completar un Cicle Formatiu de Grau Superior en Administració i Finances.

L’èxit t’espera en el món de les finances i els negocis!

Si necessites més informació sobre els nostes CFGS d’aministració i finances, clica aquí

Quin paper juga el Director de Comunicació i Màrqueting en una campanya electoral

En les campanyes electorals, la comunicació i el màrqueting són elements clau per a transmetre el missatge polític de manera clara i connectar amb els votants. Darrere de tota estratègia de comunicació efectiva es troba el Director de Comunicació i Màrqueting, conegut com Dircom, el paper del qual és fonamental per a l’èxit d’una campanya política. Veurem les funcions i responsabilitats d’aquest professional en l’àmbit polític, així com la importància del màrqueting en aquest context.

Director de comunicació en partits polítics

El Director de Comunicació i Màrqueting d’un partit polític exerceix un rol estratègic en la definició i execució de les estratègies de comunicació i màrqueting polític. El seu objectiu principal és gestionar la imatge pública del partit i dels seus candidats, creant una narrativa coherent i convincent que satisfaci als electors.

Aquest professional ha de tenir una visió clara dels valors i objectius del partit, així com del perfil de votant al qual es dirigeix. A més, ha d’estar al corrent de les tendències i dinàmiques de l’entorn polític i social en el qual es desembolica. La capacitat d’adaptar-se ràpidament als canvis i d’anticipar-se a les necessitats i expectatives dels votants és fonamental per al seu èxit.

També juga un paper fonamental en la gestió de les relacions amb els mitjans de comunicació. Això implica establir contactes amb periodistes, planificar i coordinar rodes de premsa, entrevistes i altres esdeveniments mediàtics. Així mateix, ha de ser capaç de proporcionar informació precisa i oportuna als mitjans, respondre a preguntes i consultes, i garantir una cobertura mediàtica positiva per al partit.

Finalment, actua com a enllaç entre tots els actors polítics, assegurant-se que tots estiguin alineats quant a l’estratègia de comunicació i els missatges clau.

Paper en la campanya electoral

Durant una campanya electoral, aquest professional exerceix un paper crucial. La seva responsabilitat principal és dissenyar una estratègia de comunicació integral que permeti transmetre el missatge del partit de manera efectiva. Això implica la creació de missatges clars i persuasius, així com la selecció dels canals de comunicació més adequats per a arribar a l’audiència.

A més, el Dircom ha de coordinar les activitats de comunicació i màrqueting, assegurant-se que tots els missatges i accions estiguin alineats amb l’estratègia general de la campanya. Això implica treballar de la mà amb l’equip de campanya, els assessors polítics i els candidats, per a garantir una coherència en la forma en què es presenta el partit davant els electors.

Funcions del director de campanya

El Director de Comunicació i Màrqueting té diverses funcions dins d’una campanya electoral. A més de la planificació estratègica i la coordinació de les activitats de comunicació i màrqueting, també s’encarrega de:

Recerca i anàlisi

El Dircom realitza recerques de mercat i anàlisi de dades per a comprendre millor les necessitats i preferències dels votants. Aquesta informació és crucial per a dissenyar missatges i estratègies de comunicació efectives.

Gestió de la imatge pública

Treballa en la construcció de la imatge pública del partit i els seus candidats. Això implica la gestió de la reputació, el maneig de crisi i la generació d’una imatge positiva, coherent i fiable.

Relacions amb els mitjans de comunicació

Estableix i manté relacions amb els mitjans de comunicació, organitzant rodes de premsa, entrevistes i altres esdeveniments per a difondre el missatge del partit.

Coordinació d’esdeveniments i actes públics

Organitza esdeveniments i actes públics per a connectar amb els votants i generar visibilitat per al partit i els seus candidats.

Gestió financera

La gestió eficient dels recursos financers és crucial per a garantir que la campanya compti amb els fons necessaris per a dur a terme les seves activitats.

Importància del màrqueting en política

El màrqueting exerceix un paper fonamental en les campanyes electorals, ja que permet crear estratègies efectives per a aconseguir i persuadir als votants. En l’àmbit polític, el màrqueting s’utilitza per a influir en l’opinió pública, generar confiança, mobilitzar als seguidors i atreure a nous votants.

El Director de Comunicació i Màrqueting treballa en estreta col·laboració amb els assessors polítics i els experts en màrqueting per a desenvolupar estratègies que s’ajustin als objectius del partit i que siguin eficients per a arribar a l’audiència desitjada. Utilitza eines de màrqueting com la segmentació de mercat, la recerca d’aquest i la planificació estratègica per a dissenyar missatges i accions que generin impacte.

A més, el màrqueting polític es basa en la construcció d’una imatge sòlida i coherent del partit i dels seus candidats. Això implica el desenvolupament d’una identitat visual i verbal, la creació de missatges clars i convincents, i la gestió de la reputació. El director de comunicació s’encarrega de transmetre els valors i propostes del partit d’una manera atractiva i persuasiva, utilitzant diferents canals de comunicació com a mitjans tradicionals, xarxes socials, esdeveniments i actes públics.

Un altre aspecte important del màrqueting polític és la mobilització dels seguidors i la generació de participació ciutadana. Es creen estratègies per a involucrar a la base de votants, motivar la seva participació en la campanya i en les eleccions, i fomentar el compromís cívic. Això s’aconsegueix a través d’accions com l’organització d’esdeveniments, la creació de comunitats en línia i la utilització d’eines digitals per a la mobilització.

La importància del màrqueting en política radica en diversos aspectes fonamentals que contribueixen a l’èxit d’una campanya electoral. Heus aquí alguns punts que evidencien la rellevància del màrqueting en política:

-Posicionament del partit.

-Connexió amb els votants.

-Mobilització i participació ciutadana.

-Gestió de la imatge pública.

-Ús estratègic dels mitjans de comunicació.

-Creació d’una narrativa coherent.

-Adaptació a les noves tecnologies.

En definitiva, un Director de Comunicació i Màrqueting exerceix un paper fonamental en les campanyes electorals. El seu expertise en comunicació i màrqueting polític permet dissenyar estratègies efectives per a transmetre el missatge del partit, gestionar la imatge pública i generar participació ciutadana. A través del seu treball, es busca influir en l’opinió pública, connectar amb els votants i aconseguir l’èxit en les eleccions. El màrqueting en política és una eina poderosa que permet aconseguir els objectius polítics i generar impacte en la societat.

Vols més informació de les nostres formacions en Màrqueting? Clica aquí

Documentació comptable obligatòria per a les empreses

Qualsevol persona que desenvolupi una activitat empresarial ha de tenir en compte que hi ha uns documents de naturalesa comptable que són obligatoris. A més dels llibres comptables, ha de presentar els comptes anuals en el Registre Mercantil de la província en la qual es trobi el domicili social del seu negoci. Encara que aquestes obligacions recauen principalment en les societats mercantils, els treballadors autònoms tampoc estan exempts de portar la comptabilitat i complir amb aquests requeriments. Des de la Escola Universitària Formatic Barcelona t’ho explicarem més a fons.

Documentació comptable obligatòria

El Codi de Comerç d’Espanya, en el seu article 28, estableix clarament quins són els llibres comptables obligatoris per a qualsevol persona que desenvolupi una activitat empresarial:

Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals: És un document fonamental per al registre de la informació comptable i financera d’una empresa.

Llibre Diari: És un registre comptable que reflecteix totes les operacions que s’han realitzat en l’empresa de manera cronològica i detallada.

Els departaments de comptabilitat i finances són els encarregats de tenir tota aquesta documentació al dia i presentar-la davant l’Administració en els terminis que marca la llei.

Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals

El Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals és un document comptable obligatori que ha de ser portat per totes les empreses i que inclou l’inventari de béns i drets, estats financers i altres dades rellevants. Ha de presentar-se anualment en el Registre Mercantil corresponent, dins dels primers quatre mesos de l’exercici següent.

Aquest document ha d’incloure:

Balanç de la situació inicial de l’empresa, l’estat financer que reflecteix els actius, passius i patrimoni a l’inici de les operacions.

-Balanços de sumes i saldos que s’utilitzen per a comprovar l’evolució trimestral dels comptes comptables.

-Inventari de tancament d’exercici, un registre dels béns i drets que conformen el patrimoni de l’empresa en finalitzar l’exercici comptable.

-Comptes anuals, en les quals es recullen aquests informes comptables:

Balanç de situació, que mostra els actius, passius i patrimoni d’una empresa en un moment determinat.

Compte de pèrdues i guanys, on es reflecteixen els ingressos, despeses i beneficis obtinguts per una empresa durant un període determinat.

Estat de canvis en el patrimoni net, que resumeix les variacions en el patrimoni d’una empresa.

Estat de fluxos d’efectiu, en el qual es recullen els fluxos d’entrada i sortida d’efectiu d’una empresa durant un període determinat.

Memòria de l’exercici, un resum amb informació addicional sobre la situació financera i els resultats de l’empresa.

Com veus, el Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals ha d’explicar els béns i drets que conformen el patrimoni de l’empresa, així com els estats financers que reflecteixin els resultats obtinguts durant l’exercici comptable. En altres paraules, s’han de reflectir els ingressos i despeses que s’han generat, els deutes que s’han adquirit, els actius i passius de l’empresa, entre altres dades rellevants.

Llibre Diari

Un altre document comptable obligatori per a totes les empreses és el Llibre Diari. En ell, es registren totes les operacions comptables que es realitzen al llarg de l’exercici. Cada assentament comptable ha d’estar degudament justificat amb documents originals, com ara factures, rebuts o nòmines, per exemple.

S’organitza en dues columnes, una per al deure i una altra per a l’haver, i cada seient ha de reflectir almenys dos comptes: un compte que es carregui (deu) i una altra que s’aboni (haver-hi). Al final de l’exercici, s’han de totalitzar els comptes per a poder traslladar-les al llibre major.

El termini per a la presentació del Llibre Diari en el Registre Mercantil és de quatre mesos després del tancament de l’exercici, juntament amb la resta de la documentació comptable, com els comptes anuals i el llibre d’inventaris i balanços.

La informació inclosa en el mateix és fonamental per a l’elaboració dels estats financers. És primordial portar-ho correctament per a la presa de decisions empresarials i el compliment de les obligacions fiscals i legals.

És important destacar que les empreses poden portar el Llibre Diari de manera manual o electrònica, sempre que compleixin amb els requisits legals establerts. En qualsevol cas, l’empresa ha de garantir la integritat, fiabilitat i accessibilitat de la informació continguda en el llibre diari.

La importància d’una adequada gestió i administració

La gestió i administració adequades són fonamentals per a l’èxit de qualsevol empresa.

Si parlem de gestió, estem referint-nos a planificar, organitzar i controlar els recursos i activitats de l’empresa, amb l’objectiu d’aconseguir els objectius establerts. Per part seva, una administració eficient implica complir amb les obligacions legals i fiscals, portar una adequada comptabilitat i prendre decisions informades i estratègiques.

A Espanya, les empreses tenen una sèrie d’obligacions i regulacions que han de complir, per la qual cosa és essencial comptar amb una gestió i administració adequades per a garantir la viabilitat i el creixement de l’empresa.

CFGS Administració i Finances

Vols treballar com un professional comptable? Llavors, el cicle formatiu de grau superior en Administració i finances de la Escola Universitària Formatic Barcelona és per a tu.

Aquesta especialitat, complementària a la direcció i administració d’empreses, és una opció molt apetible per als estudiants que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en el sector, ja que ofereix una àmplia varietat de sortides laborals.

L’objectiu principal d’aquesta titulació és capacitar a l’estudiant per a planificar i dur a terme les tasques d’administració i gestió, tant en empreses públiques o privades de processos laborals, fiscals, financers o comptables. L’estudiant aplicarà la normativa actual i seguirà els protocols de gestió de qualitat per a assegurar la satisfacció del client o usuari. A més, serà responsable de la gestió de la informació i prendrà mesures per a garantir un alt nivell d’eficiència en totes les operacions.

En definitiva, tota empresa ha de comptar amb un departament comptable que asseguri que els documents i informes requerits per l’Administració, com el Llibre d’Inventaris i Comptes Anuals i el Llibre Diari, siguin presentats en termini i forma correctes. A la Escola Universitària Formatic Barcelona preparem als nostres alumnes per al futur i el nostre cicle formatiu de grau superior en Administració i finances és una bona base per a desenvolupar la teva carrera laboral en aquest àmbit.

Vols més informació sobre els nostres CFGS d’administració i finances? Clica aquí

Les claus per ser un emprenedor d’éxit

Saps quines són les claus d’un emprenedor que aconsegueix l’èxit? Segurament, si has arribat fins aquí, t’interessa saber-ho. És normal, sobretot, si tens un negoci en ment al qual vols dedicar la teva carrera. En aquest sentit, has de saber que la formació és clau perquè puguis gestionar-ho adequadament i elevar al màxim el seu potencial, però hi ha molts altres consells que també has de tenir en compte.

Què necessites per a ser un emprenedor?

Un emprenedor ha de reunir una sèrie de característiques per a aconseguir l’èxit a través de la seva idea de negoci. Però quins són exactament? Aquí les expliquem detalladament.

1. Creativitat abans de res

La primera d’elles, òbviament, és la creativitat. Has de tenir l’habilitat de desenvolupar models innovadors a partir de les necessitats que detectes en el mercat o sector que t’agrada. Repetir les idees que ja han tingut altres solo et portarà a competir en desavantatge amb empreses que porten fent el mateix que tu molt més temps.

2. Passió per la teva idea

Un altre aspecte clau és la passió. Emprendre un negoci en una àrea que no t’agrada acabarà en fracàs molt probablement. En canvi, si t’encanta, no et costarà trobar la motivació necessària per a aixecar-te del llit cada matí i lluitar contra vent i marea per a aconseguir els teus objectius.

3. Visió de negoci

Tampoc podem oblidar-nos de la visió de negoci. Has de ser capaç, a partir de la idea que se t’ha ocorregut, de visualitzar com serà la teva empresa i, posteriorment, portar-la a la realitat. En aquest sentit, la teva capacitat d’adaptació serà clau. Una cosa és el que imaginis i una altra molt diferent el que podràs fer de veritat.

4. Paciència per a afrontar els problemes

En aquest punt entra en joc la paciència. Cap negoci aconsegueix l’èxit de la nit al dia. En la majoria dels casos, cal esperar anys per a obtenir bons beneficis. Provar coses sense por d’equivocar-te i superar les adversitats que sorgeixin és l’única manera d’arribar pel cap alt alt.

5. Assumir el rol de líder que et correspon

El lideratge és una altra qualitat clau per a qualsevol emprenedor. Al cap i a la fi, el negoci és teu. Has de ser tu el que prengui les regnes pel que fa a detectar oportunitats i aprofitar-les quan arribi el moment. Això no vol dir que no et deixis assessorar per persones que sàpiguen més que tu, com és evident.

6. Autoconfiança

Qui confiarà en el teu negoci si tu mateix no ets capaç de fer-ho? Per a aconseguir ser un emprenedor d’èxit com aquells en els quals t’has fixat, has de pensar que ets únic i que la teva idea pot arribar pel cap alt alt. Això et portarà a actuar amb seguretat davant els teus potencials clients i proveïdors, així com davant aquells actors als quals vulguis demanar finançament.

7. Vocació d’aprendre sempre

Tant de bo arribi el dia en què puguis anar-te de vacances en el teu iot gràcies als beneficis que genera el teu negoci sense que tu hagis de fer res. No obstant això, pot no succeir. Per això, la carrera de tot emprenedor està marcada per la formació i l’aprenentatge. Mostra’t receptiu davant noves idees, sobretot, per aquells que t’envolten en el teu negoci. Les crítiques constructives t’ajudaran a millorar.

8. Has de ser responsable

La serietat és clau a l’hora d’emprendre un negoci. Especialment, al principi. Amb això volem dir que, quan posis en pràctica la teva idea, has d’involucrar-te en totes les activitats relacionades amb clients, proveïdors i socis. Seràs responsable dels encerts, però també dels errors.

9. Capacitat per a prendre decisions

A ningú li agrada fer-ho, però tots els emprenedors han de prendre decisions de major o menor calat abans o després. Pot ser que sigui l’acomiadament d’un o diversos empleats o la realització d’una forta inversió a modernitzar els equips. És igual. Totes elles has de prendre-les a partir d’una anàlisi prèvia dels pros i contres i tractant de ser el més objectiu que puguis. Només així incrementaràs les possibilitats d’encertar.

10. Mostra empatia

La connexió que creïs amb els teus clients, empleats i proveïdors serà molt important en l’esdevenir del teu negoci. Només així podràs entendre les seves necessitats i satisfer-les amb el propòsit, respectivament, de generar més vendes, donar lloc a un millor ambient de treball i accedir a acords de col·laboració més rendibles per a tu.

Com pot ajudar-te un màster en direcció i gestió d’empreses?

La formació universitària és clau per a emprendre un negoci. Sobretot, parlem de carreres relacionades amb l’administració, direcció i gestió d’empreses, com pot ser el Grau en ADE, el Grau en Empresarials o qualsevol altre relacionat amb les ciències econòmiques.

No obstant això, per si mateixos, no et brindaran totes les eines que necessites per a emprendre amb èxit. Sens dubte, has d’intentar portar els teus coneixements una mica més enllà. Com? Perquè mitjançant la realització d’un màster en direcció i gestió d’empreses.

La raó és simple. Aquest tipus de formacions de postgrau posseeixen un caràcter més pràctic que teòric, alguna cosa que no succeeix en els graus. No volem dir que la teoria no sigui important, ja que sense ella probablement no era capaç d’assimilar el que aprendràs en un màster d’aquest tipus. Més aviat, al que fem referència és que es tracta d’un curs molt més adequat per a fer realitat la teva idea de negoci.

En definitiva, ja coneixes les claus d’un emprenedor que vol aconseguir l’èxit, així que només et queda posar-les en pràctica. Com has pogut veure, més enllà d’una sèrie de qualitats personals que has de treballar, la formació universitària és clau. Estudiant un màster en direcció i gestió d’empreses tindràs a la teva disposició totes les eines que necessites per a muntar un negoci des de zero i portar-lo pel cap alt alt. A quines esperes per a matricular-te?

Necessites més informació? Clica aquí i t’informarem

FORMATIC Barcelona avantatges d’estudiar al centre de Barcelona

Estudiar a Barcelona durant els anys d’universitat és un gran avantatge per als teus anys d’estudi, ja que estaràs en una ciutat moderna, innovadora, cosmopolita, amb una gran oferta cultural i lúdica, un gran equipament i infraestructures (des del transport públic fins a allotjaments per a estudiants tant de la zona com estrangers).

Principals diferències entre estudiar de manera presencial i a distància

En FORMATIC Barcelona, també pots triar dues maneres d’estudiar: la formació a distància o la formació presencial, en funció de cada formació pot haver-hi la dues opcions.

Què t’ofereix la formació a distància?

La formació a distància té una multitud d’avantatges comparada amb la presencial. Coneix les més importants:

-Amb la formació a distància, seràs més productiu i aprendràs més, en menys temps i amb menys esforç.

-La formació a distància t’ajuda a mantenir-te actualitzat i és una de les millors maneres d’estar al dia.

-Pots obtenir el contingut les 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, en qualsevol lloc i moment.

-Pots aprendre de bons professionals sense importar on estiguis.

-Aprens dels altres i comparteixes els coneixements. És una de les majors claus per a formar-se amb un menor esforç.

-La comunicació entre els alumnes i professors és constant. El treball és desenvolupat en col·laboració i es fomenta l’aprenentatge en grup.

-L’educació virtual ens permet ser més consistents, eficaces, creatius i ràpids en buscar i crear solucions.

-Es pot combinar amb l’aprenentatge formal, l’informal i social.

-S’adapta a les teves necessitats. Es creen diferents entorns d’aprenentatge ajustats a cada persona.

-Podràs potenciar habilitats fonamentals com la capacitat d’aprendre i el pensament crític.

Avantatges de la formació presencial

La formació presencial abasta una altra sèrie d’avantatges que són molt beneficioses:

Classes com les tradicionals. La modalitat presencial és una de les més buscades i demandades actualment. Gràcies a la seva dinàmica, consisteix en classes presencials de les quals ja coneixes el seu funcionament, perquè l’has viscut des de la infància. A més, comptes amb persones de suport, com els professors i companys.

La rutina de classe i estudi. Si necessites una disciplina d’estudi i una rutina, així com horaris fixos, aquesta és la millor modalitat per a tu. Pots acudir físicament a un centre i en els horaris que estableixi el curs. A més, existirà un control d’assistència a les classes. És una bona opció si ets una d’aquestes persones a les quals els costa bastant ser constants o no tens força de voluntat per a organitzar el temps d’estudi diàriament.

Les classes s’adapten al grup. Les classes presencials són més participatives i dinàmiques com a norma general. En elles, pots compartir la teva experiència d’estudi com a alumne amb els companys i els professors. A més, aquí els professors poden adaptar la formació segons l’alumne; també la seva atenció, reacció i les necessitats del grup d’alumnes segons transcorre la classe.

Més interacció i intercanvi. Les labors i especialitats dins del sector sanitari, per exemple, són un treball en equip. Estudiar de manera presencial et dona l’oportunitat de fer treballs, exercicis i pràctiques al costat dels companys de classe. D’aquesta manera, millores el procés de socialització basat en l’intercanvi i la interacció entre els alumnes.

Companyonia. Existeix una gran probabilitat que els companys de classe es converteixin en els teus amics. La modalitat presencial et permet conèixer a noves persones amb el començament del curs. L’ambient en una aula sol ser més amè i divertit. Facilita molt forjar nous llaços d’amistat i la companyonia.

Agilitat per a la resolució de dubtes. La presencialitat també ofereix l’avantatge d’agilitar la resolució de dubtes i consultes. Normalment, els centres compten amb professionals i professors especialitzats, que podran atendre tots els teus dubtes i d’una forma immediata, fins i tot durant el transcurs de la classe. No hauràs d’esperar hores o fins i tot dies per a obtenir la resposta d’una consulta realitzada mitjançant email o plataforma virtual.

Comunicació de persona a persona i presencial amb el tutor. Estudiar de manera presencial també et donarà l’avantatge de les tutories personalitzades, on podràs conèixer al tutor d’una manera directa. Et comunicaràs de tu a tu amb el tutor. A més, aquest sabrà quines són les teves necessitats, els teus punts forts i febles. T’orientarà d’una forma personalitzada perquè aconsegueixis el teu objectiu professional.

Opció de tenir un tracte més pròxim. Ja ho has vist anteriorment: conèixer als docents i a la resta dels empleats del centre t’ajudarà a aconseguir un tracte més pròxim. És un punt a favor si busques una atenció més personalitzada.

Quins avantatges suposa estudiar en ple centre de Barcelona?

Els avantatges d’estudiar a Barcelona són moltes. Aquí, pots trobar tot el que necessitis i gaudir d’una de les ciutats més boniques i cosmopolites d’Espanya. Entre les seves bondats, tens les següents

Multicultural. Barcelona és una ciutat europea que disposa de fins a una població de set-cents mil estrangers. Siguis o no un estudiant internacional, quan t’allotgis a Barcelona, estaràs ràpidament integrat gràcies a una gran diversitat de nacionalitats. Això facilita també l’intercanvi intercultural, una cosa molt positiva i enriquidor durant els anys d’estudiant.

Oci. Barcelona és una de les ciutats amb el millor oci d’Europa, on podràs prendre una copa o conèixer algunes de les discoteques més famoses del món. També conté una gran oferta d’oci cultural, diversió i bells llocs per a visitar.

Prestigi universitari. Barcelona compta amb una àmplia tradició universitària. Les Universitats de Barcelona estan entre les 100 millors universitats del món i ofereix un enfocament més pràctic, docents amb excel·lència, innovació i una alta qualitat acadèmica.

Ubicació. Si vols veure el sud d’Espanya, aquest queda alguna cosa lluny. No obstant això, també podràs gaudir del Mediterrani i tenir la platja a prop sense renunciar a viure en una ciutat gran i cosmopolita amb una àmplia xarxa de transport i infraestructures.

No deixis escapar l’oportunitat de formar-te en ple centre de Barcelona. Parlem del teu futur? Contacta amb FORMATIC Barcelona i posa’t a la feina per a dissenyar la teva carrera

Per què fer un màster de Direcció i administració d’empreses?

Ningú neix après. Molt menys per a exercir el lideratge i dirigir la gestió de qualsevol mena de projecte empresarial, ja sigui gran o petit. Per això, buscar i aprofitar una formació específica amb aquest propòsit es converteix en un factor diferencial que deriva en una millor presa de decisions al màxim nivell. Dominar tot el relatiu a l’administració d’empreses resulta fonamental.

Motius per a estudiar un màster d’aquest tipus

Comprendre com es maneja l’administració d’empreses és una cosa que aprendràs en estudiar aquest màster. Existeixen moltes més raons per a enfocar-te en aquesta especialització. A continuació te les vam mostrar.

Majors possibilitats de trobar ocupació

Disposar d’un màster de Direcció i Administració d’Empreses et permet escalar un esglaó, que et portarà accedir a majors possibilitats laborals. Al mateix temps, les diferents marques poden veure en tu a una persona interessada a continuar creixent, adaptant-te d’aquesta manera a la mentalitat empresarial.

D’altra banda, a una major preparació, més opcions tens per a triar l’ús dels teus somnis. Sens dubte, aquest màster t’ajudarà a mostrar un perfil atractiu per a ser contractat. Està en tu arribar a ser business management i liderar a una empresa.

Adquisició de coneixements per a aconseguir el lideratge

Una alta qualificació és el segell d’entrada a una empresa d’un autèntic líder. Només així aconsegueixes inspirar a la resta de treballadors, per a aconseguir metes més altes.

Amb aquest màster adquireixes la capacitació que necessites, aprenent a organitzar la marca per a sobresortir en el mercat. Saber transmetre les teves idees i crear una mentalitat d’equip seran les bases de l’èxit empresarial.

Millor comprensió del maneig d’una empresa

Conèixer com has de realitzar qualsevol moviment, que resulti en beneficis potencials per a l’empresa o aconseguir avançar-te a les tendències del mercat, és un coneixement que adquireixes en estudiar aquest màster.

Perquè tot el conjunt empresarial arribi a donar els seus fruits, és necessari que coneguis cada petit detall del seu funcionament. Senzillament, en enfortir les bases d’una piràmide, aconsegueixes que aquesta romangui en peus, sense esfondrar-se.

Augment de les habilitats per a prendre decisions i resoldre problemes

No sempre és senzill prendre decisions, sobretot quan has de mantenir-te en el paper de líder. Però aquest màster t’ofereix una visió global, que et capacita per a resoldre un problema gairebé de manera immediata, pronosticant els efectes de cada decisió que duguis a terme.

En adquirir una ment analítica, sabràs ser imparcial en els assumptes de l’empresa. Així, se’t farà senzill establir diferents estratègies per a aprofitar tot tipus d’oportunitats que se’t presentin.

Et converteixes en un gran emprenedor

Amb els avantatges, abans presentades, es fa perceptible el teu nivell d’emprenedor quan acabes un màster en Direcció i Administració d’Empreses. Això significa que estàs preparat per a iniciar el teu propi negoci i portar-ho fins al més alt.

Segurament que coneixes a líders empresarials que, amb menys preparació, han sabut fer-se un buit en el món comercial. Perquè ara imagina’t amb una alta preparació i amb totes les eines per a imitar-los i, fins i tot, superar-los.

Aprens a comunicar i persuadir

Fins aquí has après a reconèixer el camí que ha de recórrer tot líder d’una empresa. A això cal sumar-li aquest aprenentatge que adquiriràs, el qual t’ajudarà a transmetre millor les teves idees, motivant i persuadint a tot un equip darrere de l’èxit.

Saber comunicar no implica convèncer sense més. El convenciment arriba si ets capaç de posar-te en el lloc dels altres, coneixent les seves limitacions, així com les seves aptituds. Veure que ets humà, igual que el teu equip, mostrant la teva humanitat, aconseguirà que els treballadors de l’empresa se sentin pertanyents a una cosa molt important.

Mes remuneració econòmica

Per descomptat, no podia faltar una de les motivacions que ens porta a tots a voler esforçar-nos més: la remuneració del nostre treball. Davant un treball ben fet ets mereixedor d’un suculent sòl.

Tot líder empresarial o emprenedor que porta a una empresa acaba per veure els seus esforços recompensats en la seva nòmina. Un màster, en portar-te a un altre nivell, també et farà guanyar bastant més diners.

Et converteixes en una persona pràctica

Una persona pràctica es defineix com aquella que pot treure un benefici o un profit d’una situació determinada. Per descomptat que, en una empresa, també és necessari parar esment als sentiments del grup. Però això no està renyit amb aquesta ment analítica que acabaràs adquirint després de superar aquest màster.

Ser pràctic i poder demostrar-ho farà de tu un treballador molt atractiu per a qualsevol empresa. El següent és continuar ascendint fins a aconseguir les teves metes.

Una elecció impecable

Una elecció impecable consisteix a triar estudiar el màster en EUFB. Les seves virtuts i història han demostrat ser la millor opció:

-És una institució de referència a Barcelona, preocupada per l’excel·lència del seu professorat i un alt nivell d’exigència.

-La institució té com a objectiu l’èxit dels seus estudiants, instruint-los perquè puguin aconseguir les seves metes tant a nivell nacional com a l’estranger.

-EUFB porta més de quatre dècades sent líder en la demanda d’estudiants, que busquen augmentar les seves competències en l’entorn laboral.

-Destaca per les seves àmplies instal·lacions, de més de 2.500 metres quadrats.

-Tens reconeixement nacional i internacional, amb diverses publicacions en revistes de prestigi, a més de tenir una distinció pel seu grup d’investigadors.

-Et garanteix la inserció laboral, amb una probabilitat que supera el 80%.

-Et permet estudiar a l’estranger, en estar integrat en el conveni Erasmus, en contacte amb més de 20 universitats europees.

-Augmenta la teva visió global gràcies a la participació de professors estrangers, a més dels diferents congressos internacionals als quals pots assistir.

-És la teva millor oportunitat per a aprendre idiomes, especialment des d’una òptica tècnica, com la que requereixes en un màster d’aquestes característiques.

Com has pogut veure, estudiar un màster de Direcció i Administració d’Empreses t’obre les possibilitats d’accedir a un treball reeixit en qualsevol lloc del món que desitgis. Però, si vols arribar encara més lluny, la teva millor opció és preparar-te en EUFB, la institució líder de Barcelona.